A következő tudományterületnek megfelelő BGE kutatások:

Digitalizáció és üzleti folyamatok innovációja
Kutatás neve   Kutatási téma   Kezdete   Vége   Kutatásvezető  
A duális képzés költség-haszon elemzése A kutatás célja, hogy létrehozza a duális képzés komplex, többdimenziós és többfázisú költség-haszon elemzésének modelljét. Az értéklánc elemzés keretében kialakításra kerül a rendszerben a Kar hozzáadott érték képzése mérésének módszertana. 2017.09.01. 2018.08.31. Antal Anita
Magyarország helye a globális értékláncokban A kutatás célja, bemutatni Magyarország beágyazódását a globális értékláncokba, kimutatni ennek hatását a magyar gazdaságra, egyes kiemelt területeken az elemzés alapján prognózisokat készíteni. 2017.10.01 folyamatban Antalóczy Katalin
Progresszív városföldrajz - A városverseny meghatározó tényezői Magyarországon A kutatás alapkérdése az, hogy a kreatív gazdaság, a digitalizáció és a smart megoldások alkalmazása, valamint az innováció milyen mértékben járul hozzá a magyar városok versenyképességének növeléséhez, illetve milyen földrajzi és területi mintázatok rajzolódnak ki a városhálózaton belül 2018 Egedy Tamás
Covid hatása az oktatásra Covid oktatási következményei a felsőoktatásban 2019.06 Fenyvesi Éva
Stratégiai foresight A stratégiai foresight elméleti és módszertani továbbfejlesztése. Alkalmazása a nevelés-oktatásban és a gazdaságelemzésben. 2010 Gáspár Tamás
A stratégiai fejlesztés intergenerációs vonatkozásai A stratégiai foresight nem csak a lineáris időben való - a jövőre vonatkozó - kutatás, hanem az egy időben létező generációk közötti viszony vizsgálata is, különös tekintettel a tudásátadás, illetve oktatás-nevelés területére. 2016. április 2017. március Gáspár Tamás
Logisztikai folyamatok és modellezésük A kutatás négy alkutatási területet érint, melyeknek közös pontja az anyagáramlás és az informatika 1. A szolgáltatási folyamatok modellezése és szimulációja 2. Az ellátási lánc vállalaton kívüli anyagáramlási folyamatainak a modellezése 3. Logisztika, Informatika, Menedzsment 4. Innovációs intelligenciához kapcsolódó mesterséges intelligencia eszközök kidolgozása 2017.10.01 folyamatban Gubán Miklós
Hazai logisztikai szolgáltatást nyújtó vállalatok és a globális ellátási láncok ? Kihívások és versenyelőny-források vizsgálata a kis- és középvállalkozások esetében Magyarországon A kutatás célja, hogy feltárja a hazai, elsősorban magyar tulajdonban lévő, kis- és középvállalati szegmensben a logisztikai szolgáltatást nyújtó vállalatok (logisztikai szolgáltatók (3PL), szállítmányozók és fuvarozók) szerepét a globális ellátási láncokban (rendszerekben), vizsgálja kapcsolatukat a multinacionális logisztikai szolgáltatásokat végző vállalatokkal, valamint rávilágítson arra, hogy a logisztikai szolgáltatók milyen kihívásokkal szembesülnek. További cél volt azoknak a versenyelőny-forrásoknak az azonosítása, amelyek szükségesek a piaci változásokhoz való alkalmazkodásukhoz. 2016.augusztus 2017.03.30 Horváth Annamária
Családi vállalkozások kutatási program - Család-vezérelt innovációs stratégiák Kutatási kérdések: Hogyan definiálható újra az innováció fogalma olyan módon, hogy az jobban illeszkedjen a kisebb vállalkozásra és egyúttal lehetővé váljon az innovációs teljesítmény mérése ebben a körben is? Hogyan definiálható és milyen paraméterekkel mérhető az innovációs képesség és hajlandóság? Milyen környezeti, vállalati és vezetői tényezők és milyen módon befolyásolják az innovációs képességet, hajlandóságot és teljesítményt, milyen összefüggés van ezek között. Hogyan befolyásolja a vállalat tulajdonosi szerkezete a fenti kapcsolatokat? Milyen innovációs stratégiák vezethetők le a fenti kapcsolatokból, milyen stratégiai irányokat követnek az innovatív családi vállalkozások és milyen sajátosságai vannak a stratégiaalkotásnak? A családon belüli éltérő víziók milyen heterogén innovációs viselkedést eredményeznek és hogyan érhető el ezek konvergenciája? 2017. június 2018. augusztus Kása Richárd
FIKP Kkv szektor innovációs kapacitása, támogató keretrendszer értékelése alprojekt A kutatás célja a kisvállalati innovációs folyamatok és stratégiák meghatározása, meglévők felkutatása, valamint a hazai és nemzetközi innovációs kutatási témák elemzése, trendek azonosítása. Kutatási kérdések: Hogyan definiálható az innováció olyan módon, hogy az kkv környezetben is értelmezhető és mérhető legyen? Hogyan értelmezhetők az innovációs folyamatok és stratégiák kisvállalati környezetben? Hogyan mérhető kkv-k körében az innovációs képesség, teljesítmény?  2018. május 1. 2019. április 30. Kása Richárd
Vállalkozások innovációs tevékenységének alakulása 2012-2016 között A kutatás célja kettős. Egyrészt a vállalatok innovációs teljesítményének mérésének nehézségeiről (módszertani problémák és a rendelkezésre álló mérési módszerek, technikák vizsgálata, majd a CIS módszertanának elhelyezése), másrészről pedig a vállalkozások innovációs tevékenysége alapján egy helyzetkép felállítása (2016-ban felvett adatok alapján), ami összemérhető a 2012-2014-es adatokkal, így kirajzolva egy hat évet átívelő tendenciát. 2019. szeptember 2020. február Kása Richárd
Innovációs ökoszisztéma-hálózatok felderítése és elemzése A kutatás az innovációs szakirodalom elmúlt negyven éves eredményeit elemzi, saját kidolgozott módszer szerint. 2016. április 2017. március Kása Richárd
LOST in Services - Szolgáltatási folyamatok újraszervezése A LOST in Services kutatási projekt keretein belül a pénzintézeti – tágabb értelemben véve pedig a szolgáltatási – ellátási lánc folyamatai újraszervezésének módszertani és alkalmazási feltételeivel foglalkozunk. A kutatás 4 éve alatt kialakításra kerültek mérési eszközök, szimulációs modell és rendszerterv a szolgáltatási folyamatokra. 2015. április 2016. március Kása Richárd
A globális értékláncok mérésének módszertani fejlesztése A nemzetközi input-output táblák feldolgozása, és az ebből nyerhető mérőszámoknak a kidolgozása, fejlesztése. Az adatbázisok és mutatórendszerek gyakorlati alkalmazása. 2021 Koppány Krisztián
Marketing az online, offline és metatérben A kutatócsoport a digitális/offline marketing integrációt tervezi vizsgálni, feltárva a legújabb piaci, vásárlói trendek sajátosságait, valamint ezek hatását a vállalati marketing stratégiára. 2022.12 Kovács András
Magyarországi vállalatok, intézmények A kutatócsoport keretében igyekszünk feltárni a magyarországi vállalatok, intézmények ellátási láncbeli és logisztikai gyakorlatát. A kutatásaink célja a vállalati értékláncok, illetőleg az ellátási láncban működő kapcsolati hálók vizsgálata, valamint annak megismerése, hogy a partnerség, és az erre épülő technikák mennyire vannak jelen a hazai vállalati gyakorlatban. 2020.05.01. folyamatban Kozma Tímea
Szervezeti konfliktusfolyamatok Az 1. kutatási téma célja az, hogy modellezze a szervezeti konfliktusfolyamatokat, ezekben a folyamatokban azonosítson az egyéni teljesítmény függvényében konfliktusfázisokat, amelyekhez az alkalmazotti elkötelezettségi dimenziók társíthatók. A 2. kutatási téma célja az, hogy rámutasson, hogy az alkalmazottak elkötelezettsége hogyan járul hozzá az innovatív munkahelyi magatartáshoz (innovative work behavior, IWB), és ennek újként értelmezett szervezeti és szakmai dimenziója milyen módon képes támogatni a szervezeti innováció feltételeként a termék- és folyamatinnovációt. 2021 Krajcsák Zoltán
Az online értékesítés megjelenésének lehetősége a BAHART-nál A marketing eszközök alkalmazása egy konkrét vállalati probléma megoldására. 2017.10.01 2018.05.31 Oláh Péter Károly
A globális értékláncok vizsgálata, felépítése, változása A kutatás a globális értékláncok jellemzőit, regionális eltéréseit és fejlődését vizsgálja. Esettanulmányokat dolgoz fel az egyes országok, kiemelten Magyarország értéklánc kapcsolatairól. 2015. augusztus Sass Magdolna
Az auditáló partnerek nem kötelező rotálásának hatása a számviteli hatékonyságra Kutatás célja annak vizsgálata, mennyire van hatással az üzletmenet sikerességre és a könyvvizsgálat minőségére a könyvvizsgálat során jelentkező rotáció. A feladat megoldásához kidolgozzuk a könyvvizsgálati minőségfogalom értelmezését és definiálását, majd az ehhez kapcsolódó mérési és minősítési rendszert. 2015 Siklósi Ágnes
Diszruptív technológiák hatása a kereskedelemre, illetve az ellátásilánc menedzsmentre Az internet alapú technológiák hatásának vizsgálata az üzleti folyamatokra, üzleti modellekre 2023.01 Soós Gabriella