A következő tudományterületnek megfelelő BGE kutatások:

Digitalizáció és üzleti folyamatok innovációja
Kutatás neve   Kutatási téma   Kezdete   Vége   Kutatásvezető  
A globális értékláncok vizsgálata, felépítése, változása A kutatás a globális értékláncok jellemzőit, regionális eltéréseit és fejlődését vizsgálja. Esettanulmányokat dolgoz fel az egyes országok, kiemelten Magyarország értéklánc kapcsolatairól. 2015. augusztus Sass Magdolna
Progresszív városföldrajz - A városverseny meghatározó tényezői Magyarországon A kutatás alapkérdése az, hogy a kreatív gazdaság, a digitalizáció és a smart megoldások alkalmazása, valamint az innováció milyen mértékben járul hozzá a magyar városok versenyképességének növeléséhez, illetve milyen földrajzi és területi mintázatok rajzolódnak ki a városhálózaton belül 2018 2023 Egedy Tamás
Innovációs ökoszisztéma-hálózatok felderítése és elemzése A kutatás az innovációs szakirodalom elmúlt negyven éves eredményeit elemzi, saját kidolgozott módszer szerint. 2017 2017. március Kása Richárd
FIKP Kkv szektor innovációs kapacitása, támogató keretrendszer értékelése alprojekt A kutatás célja a kisvállalati innovációs folyamatok és stratégiák meghatározása, meglévők felkutatása, valamint a hazai és nemzetközi innovációs kutatási témák elemzése, trendek azonosítása. Kutatási kérdések: Hogyan definiálható az innováció olyan módon, hogy az kkv környezetben is értelmezhető és mérhető legyen? Hogyan értelmezhetők az innovációs folyamatok és stratégiák kisvállalati környezetben? Hogyan mérhető kkv-k körében az innovációs képesség, teljesítmény?  2019 2019. április 30. Kása Richárd
A használtruha-piac jelenlegi trendjei A kutatás célja annak elemzése, hogyan változtak meg a használt ruhák vásárlási preferenciái, és ez hogyan alakította át a piaci viszonyokat Magyarországon. A kutatás a piaci keresleti-kínálati viszonyokra, vásárlási szokásokra, az értékesítők marketingkommunikációjának elemzésére fókuszál. 2024 2024 Kovács András
Vállalkozások innovációs tevékenységének alakulása 2012-2016 között A kutatás célja kettős. Egyrészt a vállalatok innovációs teljesítményének mérésének nehézségeiről (módszertani problémák és a rendelkezésre álló mérési módszerek, technikák vizsgálata, majd a CIS módszertanának elhelyezése), másrészről pedig a vállalkozások innovációs tevékenysége alapján egy helyzetkép felállítása (2016-ban felvett adatok alapján), ami összemérhető a 2012-2014-es adatokkal, így kirajzolva egy hat évet átívelő tendenciát. 2020 2020. február Kása Richárd
Magyarország helye a globális értékláncokban A kutatás célja, bemutatni Magyarország beágyazódását a globális értékláncokba, kimutatni ennek hatását a magyar gazdaságra, egyes kiemelt területeken az elemzés alapján prognózisokat készíteni. 2017.10.01 folyamatban Antalóczy Katalin
Hazai logisztikai szolgáltatást nyújtó vállalatok és a globális ellátási láncok ? Kihívások és versenyelőny-források vizsgálata a kis- és középvállalkozások esetében Magyarországon A kutatás célja, hogy feltárja a hazai, elsősorban magyar tulajdonban lévő, kis- és középvállalati szegmensben a logisztikai szolgáltatást nyújtó vállalatok (logisztikai szolgáltatók (3PL), szállítmányozók és fuvarozók) szerepét a globális ellátási láncokban (rendszerekben), vizsgálja kapcsolatukat a multinacionális logisztikai szolgáltatásokat végző vállalatokkal, valamint rávilágítson arra, hogy a logisztikai szolgáltatók milyen kihívásokkal szembesülnek. További cél volt azoknak a versenyelőny-forrásoknak az azonosítása, amelyek szükségesek a piaci változásokhoz való alkalmazkodásukhoz. 2016.augusztus 2017.03.30 Horváth Annamária
A duális képzés költség-haszon elemzése A kutatás célja, hogy létrehozza a duális képzés komplex, többdimenziós és többfázisú költség-haszon elemzésének modelljét. Az értéklánc elemzés keretében kialakításra kerül a rendszerben a Kar hozzáadott érték képzése mérésének módszertana. 2017.09.01. 2018.08.31. Antal Anita
Logisztikai folyamatok és modellezésük A kutatás négy alkutatási területet érint, melyeknek közös pontja az anyagáramlás és az informatika 1. A szolgáltatási folyamatok modellezése és szimulációja 2. Az ellátási lánc vállalaton kívüli anyagáramlási folyamatainak a modellezése 3. Logisztika, Informatika, Menedzsment 4. Innovációs intelligenciához kapcsolódó mesterséges intelligencia eszközök kidolgozása 2017.10.01 folyamatban Gubán Miklós
Izrael kiberképessége A kutatás témája Izraelnek mint kiberhatalomnak és start-up nemzetnek a kibertérben elért fejlődésének feltérképezése. A kihívások nem csak a kiberhadviselésben, hanem az online platformokon, a közösségi média felületeken is érik, az utóbbiakra adott válaszok milyen mértékben sikeresek vagy épp sikertelenek. Vizsgálat tárgyát képezi, hogy az országimázs tekintetében is fontos nemzetközi közvélemény alakításában milyen eszközöket alkalmaz a kormány, és a megszerzett tapasztalatokat adott esetben miként lehet alkalmazni Magyarország esetében. 2020 folyamatban Nagy Milada
Marketing az online, offline és metatérben A kutatócsoport a digitális/offline marketing integrációt tervezi vizsgálni, feltárva a legújabb piaci, vásárlói trendek sajátosságait, valamint ezek hatását a vállalati marketing stratégiára. 2022.12 Kovács András
Magyarországi vállalatok, intézmények A kutatócsoport keretében igyekszünk feltárni a magyarországi vállalatok, intézmények ellátási láncbeli és logisztikai gyakorlatát. A kutatásaink célja a vállalati értékláncok, illetőleg az ellátási láncban működő kapcsolati hálók vizsgálata, valamint annak megismerése, hogy a partnerség, és az erre épülő technikák mennyire vannak jelen a hazai vállalati gyakorlatban. 2020.05.01. folyamatban Kozma Tímea
LOST in Services - Szolgáltatási folyamatok újraszervezése A LOST in Services kutatási projekt keretein belül a pénzintézeti – tágabb értelemben véve pedig a szolgáltatási – ellátási lánc folyamatai újraszervezésének módszertani és alkalmazási feltételeivel foglalkozunk. A kutatás 4 éve alatt kialakításra kerültek mérési eszközök, szimulációs modell és rendszerterv a szolgáltatási folyamatokra. 2015. április 2016. március Kása Richárd
Az online értékesítés megjelenésének lehetősége a BAHART-nál A marketing eszközök alkalmazása egy konkrét vállalati probléma megoldására. 2017.10.01 2018.05.31 Oláh Péter Károly
A globális értékláncok mérésének módszertani fejlesztése A nemzetközi input-output táblák feldolgozása, és az ebből nyerhető mérőszámoknak a kidolgozása, fejlesztése. Az adatbázisok és mutatórendszerek gyakorlati alkalmazása. 2021 Koppány Krisztián
Stratégiai foresight A stratégiai foresight elméleti és módszertani továbbfejlesztése. Alkalmazása a nevelés-oktatásban és a gazdaságelemzésben. 2010 folyamatban Gáspár Tamás
A stratégiai fejlesztés intergenerációs vonatkozásai A stratégiai foresight nem csak a lineáris időben való - a jövőre vonatkozó - kutatás, hanem az egy időben létező generációk közötti viszony vizsgálata is, különös tekintettel a tudásátadás, illetve oktatás-nevelés területére. 2016. április 2017. március Gáspár Tamás
Szervezeti konfliktusfolyamatok Az 1. kutatási téma célja az, hogy modellezze a szervezeti konfliktusfolyamatokat, ezekben a folyamatokban azonosítson az egyéni teljesítmény függvényében konfliktusfázisokat, amelyekhez az alkalmazotti elkötelezettségi dimenziók társíthatók. A 2. kutatási téma célja az, hogy rámutasson, hogy az alkalmazottak elkötelezettsége hogyan járul hozzá az innovatív munkahelyi magatartáshoz (innovative work behavior, IWB), és ennek újként értelmezett szervezeti és szakmai dimenziója milyen módon képes támogatni a szervezeti innováció feltételeként a termék- és folyamatinnovációt. 2021 2022 Krajcsák Zoltán
Diszruptív technológiák hatása a kereskedelemre, illetve az ellátásilánc menedzsmentre Az internet alapú technológiák hatásának vizsgálata az üzleti folyamatokra, üzleti modellekre. A vásárlóerő térbeli összefüggéseinek elemzése térségi, település illetve irányítószám szintű adatok (adatbázis) alapján. 2023.01 folyamatban Soós Gabriella
Covid hatása az oktatásra Covid oktatási következményei a felsőoktatásban 2019.06 Fenyvesi Éva
Az auditáló partnerek nem kötelező rotálásának hatása a számviteli hatékonyságra Kutatás célja annak vizsgálata, mennyire van hatással az üzletmenet sikerességre és a könyvvizsgálat minőségére a könyvvizsgálat során jelentkező rotáció. A feladat megoldásához kidolgozzuk a könyvvizsgálati minőségfogalom értelmezését és definiálását, majd az ehhez kapcsolódó mérési és minősítési rendszert. 2015 2020 Siklósi Ágnes
Családi vállalkozások kutatási program - Család-vezérelt innovációs stratégiák Kutatási kérdések: Hogyan definiálható újra az innováció fogalma olyan módon, hogy az jobban illeszkedjen a kisebb vállalkozásra és egyúttal lehetővé váljon az innovációs teljesítmény mérése ebben a körben is? Hogyan definiálható és milyen paraméterekkel mérhető az innovációs képesség és hajlandóság? Milyen környezeti, vállalati és vezetői tényezők és milyen módon befolyásolják az innovációs képességet, hajlandóságot és teljesítményt, milyen összefüggés van ezek között. Hogyan befolyásolja a vállalat tulajdonosi szerkezete a fenti kapcsolatokat? Milyen innovációs stratégiák vezethetők le a fenti kapcsolatokból, milyen stratégiai irányokat követnek az innovatív családi vállalkozások és milyen sajátosságai vannak a stratégiaalkotásnak? A családon belüli éltérő víziók milyen heterogén innovációs viselkedést eredményeznek és hogyan érhető el ezek konvergenciája? 2018 2018. augusztus Kása Richárd
Futures literacy as a special soft skill – entrepreneurial and educational adaptation and development The aim of the submitted research is unfolding and developing futures literacy and foresight activities as entrepreneurial soft skills. By doing so, the project is to collect academic foundations and findings, educational and training materials as well as practical experiences on futures literacy among past (successful cases), present (start-ups and SMEs) and future (BBS students) entrepreneurs. 2023 2024 Gáspár Tamás
Digital and online marketing and consumers of Korean culture in Europe The main goal of the project is 1. to understand the main strategies of Korean companies and public organizations – companies and organizations related to Hallyu –, especially in the strategic field of digital and online marketing and e-commerce, and 2. to examine the consumer behaviour of Korean culture fans, focusing on the usage of the digital and online technology, and understand how the consumers react to the strategies of Korean companies targeting this market. 2024 2025 Gajzágó Éva Judit
Fenntartható raktárkezelés autonóm drónokkal Többfelhasználós magasraktárak raktárkészletének automatikus elenőrzés, aktualizálása autonóm drónokkal optmális időtartam alatt 2022 2024 Gubán Miklós