A következő tudományterületnek megfelelő BGE kutatások:

Turizmus
Kutatás neve   Kutatási téma   Kezdete   Vége   Kutatásvezető  
Látogatókutatás A Budakeszi Vadaspark megközelíthetőségének fenntarthatósági vizsgálata. 2022 2022 Thuma Orsolya
Új puha készségek vizsgálata a turizmus-vendéglátásban A digitalizáció és automatizáció ellenére a szektor élőmunka igénye nemhogy nem csökken, hanem újabb és újabb fölrajzi területek és társadalmi rétegek felől áramlik munkaerő a turisztikai vállalkozásokhoz. Mindemellett a szektornak meg kell küzdenie a fenntarthatóbb és környezettudatosabb működés támasztotta kihívásokkal, az utasok, vendégek, látogatók igényeinek előre nem látható változásaival, és az üzleti folyamatokat támogató digitális megoldások trendjeinek követésével és azok szakszerű alkalmazásával. A kutatás célja, hogy megvizsgálja, hogy a vendéglátásban dolgozók számára mennyire fontosak a társas, digitális és zöld készségek, valamint az iparág szerint mennyire lesznek fontosak a jövőben. 2023 2024 Debreceni János
Food design A doktori hallgatói kutatás tágabb témaköre a food design, azaz a vendéglátó- és élelmiszeripari szolgáltatás- és termékfejlesztés. A kutatás fókusza az étkezési élmény tervezése, még pontosabban a történetmesélés és az interaktivitás szerepe az Onyx étterem kontextusában. 2020 2024 Merkl Márta
Adaptációs és mitigációs stratégiák A környezetterhelés különböző vonatkozásait elemezzük termékciklus elemzés és körforgásos gazdaság szemlélettel, érzékenységvizsgálattal. Alkalmazkodási és kibocsátás csökkentési stratégiákat elemzünk, fogalmazunk meg javaslatokat a turizmus és vendéglátás, kereskedelem területén, szem előtt tartva a jövőtudatos szemléletváltáshoz vezető edukációt, a jó gyakorlatok megosztását, megelőzést. 2011 Szabóné Erdélyi Éva
Fenntartható vendéglátás - Fenntarthatóság szemlélete a hazai vendéglátóiparban; Adaptációs és mitigációs stratégiák, környezetterhelés mérés) A környezetterhelés különböző vonatkozásait elemezzük termékciklus elemzés szemlélettel és érzékenységvizsgálattal. A mezőgazdasági termelés, alapanyagok előállítása és szállítása és az élelmiszeripar, élelmiszerek vendéglátásban történő feldolgozása, a keletkező élelmiszerhulladék kezelése, esetleges megelőzése, közvetlenül vagy közvetve, mind hatással vannak környezetünkre. Alkalmazkodási és kibocsátás csökkentési stratégiákat elemzünk, fogalmazunk meg javaslatokat a turizmus és vendéglátás területén, szem előtt a jövőtudatos szemléletváltáshoz vezető edukációt, a jó gyakorlatok megosztását, megelőzést. 2021 Szabóné Erdélyi Éva
Városi zöldterületek és a lakosok jóléte A kutatás a budapesti Liget szerepére fókuszál a lakosok jólétében. A Liget+ tagjai között kérdőívet osztanak ki. 2024 2025 Smith Melanie
A Dunakanyar, mint nagyvárosi térség turizmusának vizsgálata A kutatás a Dunakanyar szabadidős és turisztikai funkcióját, a Dunakanyarban a táj, mint vonzerő szerepét, valamint a desztinációs márkaépítés megalapozásának támogatása érdekében a térség identitását, imázsát és keresletét vizsgálja. 2001 2025 Lontai-Szilágyi Zsuzsanna
Fesztiválok gazdasági hatásainak elemzése A kutatás a hazai fesztiválok primer elemzése alapján igyekszik kimutatni a fesztiválturizmus nemzetgazdasági hatásait, egyes részterületeken elemzésekkel, tanulmányokkal támogatni a fesztiválszervezés hatékonyságát. 2017.01.01. folyamatban Formádi Katalin
Egyedül nem megy? - Fogyatékossággal élő vendégek a turizmusban A kutatás arra irányul, hogy felmérje a fogyatékossággal élő vendégekhez kötődő kereslet jellemzőit a turizmusban, valamint hogy helyzetképet alakítson ki a hazai turisztikai kínálat szolgáltatóinak felkészültségéről 2019 folyamatban Petykó Csilla
Szabadidő, turizmus, jóllét A kutatás célja a jóllét és a szabadidős/turisztikai fogyasztás kapcsolatának, illetve a turisztikai foglalkoztatás jólléti dimenzióinak vizsgálata. 2017 folyamatban Kiss Kornélia
Az étel és bor-párosítás fogyasztói attitűdje, megjelenése a gasztroturizmusban A kutatás célja az étel és bor-párosítás fogyasztói attitűd felmérése, és megjelenése a gasztroturizmusban. A kutatásban érzékszervi vizsgálatot is végzünk, bor-melegétel párosítás tesztelését végezzük. Az elkészült ételeket és borokat, pezsgőket érzékszervi tulajdonságaik szerint, és ízharmónia alapján vizsgáljuk. Célunk egy adott borhoz a legjobban illő ételt kiválasztani. Kutatásunkban arra is keressük a választ, hogy bizonyos ételek kombinációja javítja-e, vagy rontja az együttes ízhatást. 2023 folyamatban Lenkovics Beatrix
Turisztikai szolgáltatók fenntarthatósággal kapcsolatos értelmezései és gyakorlatai A kutatás célja feltárni a turisztikai szolgáltatók (szálláshelyek, vendéglátóhelyek és utaztási irodák) fenntarthatósággal kapcsolatos értelmezéseit, illetve azt, hogy melyek azok a fenntarthatósági gyakorlatok, amelyeket megvalósítanak működésük során, s amelyek így egyfajta kiegészítő dimenzióul szolgálnak az értelmezésekhez. 2021 2024 Hegedűs Sára
A gyermekkori élmények hatása a felnőttkori utazási döntésekre A kutatás célja feltárni, hogy a gyermekkori családi és iskolai, illetve a tömegmédia és a kortárscsoport mint szocializációs közeg milyen hatást gyakorol a felnőttkori, utazással kapcsolatos attitűdökre és az utazási magatartásra. 2022 2025 Kiss Kornélia
A társadalmi normák hatása a környezettudatos turisztikai fogyasztói magatartásra A kutatás célja feltárni, hogy a társadalmi normák milyen hatást gyakorolnak az utazási szokásokra, ezen belül is a környezettudatos szempontok figyelembevételére. A vizsgálatot Svédországban és Magyarországon végezzük. Svédországban kutatások által igazoltan jelen vannak a környezetet figyelembe vevő utazással kapcsolatos normák, ezért svédországi svédek, svédországi magyarok, magyarországi svédek és magyarországi magyarok utazási szokásait, attitűdjeit, magatartását vizsgáljuk kvalitatív módszerrel annak érdekében, hogy feltárjuk, a szocializáció vagy az egyén által tapasztalt társadalmi normák hatása erősebb. 2020 2024 Hegedűs Sára
Okos városok és a lakosok életminősége A kutatás célja, hogy adatokat gyűjtsön a budapesti lakosoktól az életminőség legfontosabb területeiről a városban. A kérdőívet az okos város szakirodalom, valamint Budapest okos város stratégiájában megfogalmazott prioritások alapján terveztük. 2024 2025 Smith Melanie
A múzeumok szerepe és a turizmusban. Múzeumlátogatói élmény A kutatás egyik fókusza a múzeumok helyének vizsgálata a turizmus rendszerében (kínálati oldal; vonzerő, attrakció, termék, márkaképző és infrastrukturális elem, kreatív szektorral való együttműködés). A másik vizsgálati megközelítés a keresleti jellemzőkre irányul (látogatói összetétel - látogatókutatás -, tipológia, tértrialektikai felfogás, élmény, élménymegosztás). A primer kutatások kiemelt területét alkotják a magyarországi, azon belül a budapesti múzeumok. 2018 Schultz Éva
A konferenciaválasztás folyamatának vizsgálata a tudományos konferenciák résztvevőinek körében A kutatás elsődleges célja a konferencia-résztvevők konferenciaválasztási folyamatának vizsgálata a jelenléti formában szervezett tudományos szövetségi konferenciákon a számukra helyet adó turisztikai desztináció vonatkozásában. A kutatás kitér a konferencia-résztvevők motivációjának, elégedettségének és viselkedési szándékának a feltárására. 2020 2024 Boros Kitti
A pálinka főzési technológiájának és érzékszervi vizsgálatokra gyakorolt hatása A kutatás során 12 féle gyümölcsből készült pálinka organoleptikus és spektrofotometriás vizsgálat végzése történik. 2017.09.01 2019.03.01 Lenkovics Beatrix
Desztinációk turisztikai teljesítményének mérése A kutatás során kialakításra került egy Turisztikai Komplex Mutató, amely figyelembe veszi a települések turisztikai teljesítményére ható tényezőket, illetve a fenntarthatósági szempontokat is beépíti. A mutatót a kutatás első fázisában a Balaton környéki településeken végzett felmérésekkel tesztelték. 2014.06.01 2015.01.30 Szalók Csilla
Turizmus és élelmiszerbiztonság A kutatások a globalizálódó turizmus, élelmiszer-előállítás és élelmiszer-biztonság kapcsolatait, összefüggéseit vizsgálják 2024 folyamatban Lugasi Andrea
Desztinációk turisztikai teljesítményének település szempontú megközelítése A kutatócsoport által létrehozott Turisztikai Komplex mutatót a Nyugat-dunántúli régióban is vizsgálták, településenként. Elvégezték a korábbi évben a Balaton mellett végzett eredmények monitorozását, a települések érintett vezetőivel folytatott beszélgetések során. 2017 2017. március Szalók Csilla
Kárpátalja turizmusa A kutatócsoport célja hozzájárulni Kárpátalja turizmusfejlesztéséhez, magyarországi és ukrajnai látogatók körében végzett turisztikai kereslet és imázs vizsgálatok alapján. 2006 folyamatban Lontai-Szilágyi Zsuzsanna
Élménygazdaság kutatóműhely A kutatócsoport tagjai kvalitatív és kvantitatív eszközökkel vizsgálja a turizmusban megjelenő élmények-elvárásokat, azok megvalósulását, az egyéni és csoport-szintű jelenségeit. 2015 2016. március Hübner Andrea
Luxusszállodai miliő A luxusszállodai miliő és a luxusszállodai szolgáltatások vizsgálata a helyi társadalom szemszögéből 2015 folyamatban Juhász-Dóra Katalin
A fogyasztói attitűd vizsgálata, nemzeti hagyománnyal rendelkező élelmiszeripari termékek esetében A Nemzetközi Marketing Kutatócsoport munkájában a nemzeti értéket képviselő, helyi termékek fogyasztása, és az ezzel a területtel foglalkozó fogyasztói magatartás vizsgálatok kiemelt figyelmet kapnak. A helyi termékek fogyasztása ugyanis közvetlen kapcsolatban van a fenntarthatóság problémájával. A hazánkban nagy hagyománnyal rendelkező élelmiszeripari termékek esetében kiemelkedően fontos a fogyasztói motivációik, a termékekhez kapcsolódó fogyasztói attitűd minél alaposabb megismerése. Cél: a fogyasztói attitűd komponenseknek az imázs kialakulásában betöltött potenciális szerepének feltárása, valamint az eredmények ismeretében marketingkommunikációs stratégiák megalkotása. A kutatás lehetőséget teremt arra, hogy az attitűd komponensek részletes feltárásával azonosíthatóvá váljanak a fogyasztói magatartás azon rejtett területei, amelyeken a megfelelő marketingeszközök alkalmazása hatékony lehet. 2020. január 2021. június Totth Gedeon
A tájházak látogató tipológia alapú élménydimenzió vizsgálata A projekt elsődleges célkitűzése a hazai nemzetiségi turizmus kiemelt turisztikai attrakcióinak (tájházak és skanzenek) látogatása által generált élménydimenzió értelmezése és eredményessége a turisztikai kereslet és a helyi látogatók körében, valamin a látogatókör tipizálás és azok jellemzőinek meghatározása. 2022 folyamatban Szeidl Klaudia
Zöldségekből készült párlatok vizsgálata Az érzékszervi tulajdonságokra irányuló vizsgálatok egyre nagyobb jelentőséget kapnak az élelmiszerek minősítésében. E cél megvalósítása érdekében vizsgáljuk a zöldségekből készült párlatok minőségének, fejlesztésének lehetőségeit, módszereit zöldségpárlattal készült bonbonok példáján keresztül. 2019. október 2021. április Lenkovics Beatrix
Az élelmiszerpazarlás vizsgálata a szállodák és éttermek működésében Az F&B-folyamatban mely tevékenységek során keletkezik a legtöbb kidobandó élelmiszer (nyersanyag, feldolgozott és készétel), és milyen összetételű az? Milyen jó gyakorlatok léteznek ennek csökkentésére? Hogyan lehet a keletkezett élelmiszerfelesleget fenntarthatóan kezelni? Milyen módszerekkel befolyásolható az F&B-munkatársak és a vendégek szemlélete, attitűdje, ismerete, a probléma iránti felelősségük növelhető-e? 2012 2023 Karakasné Morvay Klára
A turizmusban és vendéglátásban megjelenő User Generated Content (internetes vendégvélemények) vizsgálata számítógépes NLP eszközökkel Az okoseszközök fokozatos elterjedésével és az internetalapú platformokon való tartalomalkotások térnyerésével a termékekről-szolgáltatásokról szerzett tapasztalatok nyilvános megosztása a felhasználók széles körében hétköznapi gyakorlattá vált. Az értékelés és véleményalkotás gyakorlata nem kerülte el a vendéglátást sem. Nem csak aktív tartalomalkotóként, de passzív tartalomfogyasztóként is általánossá vált, hogy mások véleményére hagyatkozunk, döntéseink előtt kíváncsiak vagyunk mások tapasztalatára. Az elmúlt évtizedben értékes adatvagyon halmozódott föl kommentek, értékelések, vélemények formájában az internet különféle közvetítő, aggregátor és véleményező oldalain. A CEVE UGC*NLP kutatásának célja, hogy BigData módszerrel gyűjtött adatbázisban gépi tanulási módszerekkel tárjuk fel a vendégvélemények sajátosságait a legnépszerűbb éttermek esetében. A kutatás során gépi tanulási módszereket alkalmazunk a természetes nyelvfeldolgozás (NLP) területén, a vélemények témáit, megoszlásait, időbeli és egyéb változásait vizsgálva. 2024 folyamatban Hinek Mátyás
A Jövő turistája - a felelős turista Kutatási koncepciónk egy komplex, több lépcsős projekt. Célja, hogy megfogalmazzuk a felelős turizmus fő elveit, és kidolgozzuk a jövő turistáinak szemlélet-alakításának módszerét,  a felelősségről a turizmusban, a felelős turistaságról, az utazások során felkeresett természeti és társadalmi környezet megóvásáról. 2016.09.01 2017.03.31 Petykó Csilla
"Nekünk a Budapest" - Budapest turizmusa Kutatásunk célja Budapest turizmusának átfogó vizsgálata. A kutatás során feltárjuk a főváros jelenlegi turisztikai jellemzőit mind a kereslet, mind a kínálat oldaláról, és kiemelten vizsgáljuk a gazdasági válság időszakához képest történt változásokat. 2022 folyamatban Petykó Csilla
A helyi értéktárak, kulturális örökségek szerepe a közművelődésben és a közösségépítésben a váci és dunakeszi kistérségekben Lakossági és szakértői percepciók vizsgálata Az érzelmi és kognitív viszonyulások feltárása A nemzeti értékpiramis imázsának, ismertségének vizsgálata Helyi értékek további beazonosítása és feltárása bottom-up módszerekkel Vonzó és különleges narratívák gyűjtése a helyi értékek viszonylatában (storytelling) 2020 2024 Farkas Julianna
Sustainable tourism, Digitalization The Impact of Digitalization on Sustainable Branding in the Tourism destination 2023 2024 Harsha Kummitha
Turizmus piacelemzés, szállodai komplex adatbázis elemzése, helyzetértékelés és tervezés Turizmus piac elemzése különböző desztinációkra, rész-piacokra és versenytársakra, az STR Share Center big data szállodai adatbázis alapján 2020 Szabóné Erdélyi Éva, Karakasné Morvay Klára
Pilgrimage sites in hungary WP2 The most important pilgrimage sites in V4 countries (CZ, HU, PL, SK) 2023 2024 Harsha Kummitha