A következő tudományterületnek megfelelő BGE kutatások:

Fókuszterületektől eltérő
Kutatás neve   Kutatási téma   Kezdete   Vége   Kutatásvezető  
A BGE hallgatóinak ízküszöb-torzulásának vizsgálata A hallgatók alapízfelismerő-képességének vizsgálata, illetve ízküszöbértékük felmérése 4 alapíz tekintetében. 2017 2017. március Fekete-Frojimovics Zsófia
A dél-koreai kreatív és kuturális ipari termékek és szolgáltatások diffúziója Európában Egy átfogó kutatás készítése Európai szinten arról, hogy milyen a dél-koreai kreatív és kulturális ipari termékek ismertsége, fogyasztása, milyen a fogyasztók magatartása. 2023 2025 Gajzágó Éva Judit
A fogyasztás, a kiskereskedelem és a makrogazdaság kapcsolata A kutatás célja, hogy elemezze a fogyasztás és a kiskereskedelem makrogazdasági hatásait, illetve ezt kiegészítse mikro szintű vizsgálatok eredményeivel. 2014.08.01 2015.01.30 Kozák Ákos
A fővárosi kerületrészek funkcionális átalakulásának gazdasági és társadalmi hatásvizsgálata A kutatás célja bemutatni a városfejlesztés történelmi hátterét a fővárosban, kiemelten bizonyos kerületekben, feltárni a városfejlesztési tevékenységek tartalmát elméleti és gyakorlati szempontból, eszközrendszerét és sokirányú hatásait. A városi terek megújításának célrendszereit vizsgálni, mind hazai, mind nemzetközi példákon keresztül. A kutatás során kiemelten foglalkoznak a 13. kerület példájával 2017 2017. március Sipos Erika
A jogi tanácsadás mint beszélt nyelvi cselekvés sajátosságai A jogi szakember és a laikus ügyfelek kommunikációjának a sajátosságai, sémák, technikák, problémák, jogi nyelvészet 2016. szeptember folyamatban Virágh Árpád
A komló hatása a sör mikrobiológiai stabilitására és antioxidáns kapacitására kisüzemi méretben A kutatás célja, hogy felmérje a komló hatását a kisüzemi sörök eltarthatóságára és antioxidáns kapacitására. A mikrobiológiai stabilitása ezen kisüzemi termékeknek nagy eséllyel nem mutat olyan állandóságot, mint a nagyüzemieké, a romlás folyamata gyorsabban játszódhat le az előbbi esetben. A komló, mint természetes tartósítószer, nagyobb mennyiségű alkalmazása számos sörtípusnál elmondható, amelyek a fő irányvonalat képviselik a kisüzemek világában, ezzel talán nem is tudatosan, de készítőik javítják az ital eltarthatósági idejét. 2022.02.01. 2026.07.01. Csulak Gergely
A közösségi média stresszorai a szimpatikus rendszer és a szívfrekvencia tükrében A kutatás a közösségi médiában történő veszteségközzététel szervezetre gyakorolt hatását vizsgálja. 2017.10.01 2018.04.01 Zelena András
A Lucas-kéziratok metodológiai szempontból való tanulmányozása A kutató elsősorban a különböző makrogazdasági irányzatok módszertani összehasonlításával foglalkozik. Az elmúlt években tanulmányozta a még feldolgozatlan Lucas-kéziratokat. 2016. május 2024 Galbács Péter
A magyar növekedési teljesítmény és a gazdaságpolitika összefüggései 2014.09.01 2015.09.01 Bihari Péter
A modern kor bárdja, avagy a mai Viszockij A ma is élő kortárs orosz költő, színész, humorista, előadóművész Gennagyij Nord személye és munkássága korábban nem képezte tudományos kutatások tárgyát: tanulmányok vagy ismeretterjesztő írások, könyvek nem jelentek meg róla. A kutatás célja a művész rendkívül széles spektrumú alkotói tevékenységének, elsősorban költői, zenei és dalszerzői munkásságának tudományos szempontok alapján történő vizsgálata Vlagyimir Viszockij szellemi hagyatékának tükrében. Ez magában foglalja a két művész tevékenységére jellemző rokon vonások feltárását és Gennagyij Nord művészetének megismertetését, valamint népszerűsítését a magyar olvasók, illetve hallgatóság körében. Várhatóan a kutatás lehetővé teszi újszerű összefüggések megvilágítását is a kétoldalú magyar-orosz kulturális kapcsolatok rendszerében. 2016 folyamatban Viczai Péter Tamás
A regionális integrálódás hagyományos és új mintái. A preferenciális megállapodások jellegzetességei A kutatás célja, hogy multidiszciplináris megközelítésben elemezze a gazdasági alapon szerveződő regionális integrációk, együttműködések fejlődését, különös hangsúlyt helyezve napjaink új jelenségére, a mega-kereskedelmi megállapodásokra. A munka további célja annak feltárása, hogy az alapvetően a szabadkereskedelem apropóján születő gazdasági együttműködés vagy integrálódás milyen gazdasági és politikai átrendeződésekhez vezet, és ez hogyan hat az államközi hatalmi erőviszonyokra 2017 2017.március Majoros Pál
A stratégiai fejlesztés regionális összefüggései. Regionális hálózatkutatás A regionális hálózatkutatás keretében, eredményeként stratégiai fejlesztési célok megvalósítási lehetőségeit és az eredmények elemzését is elvégezték. 2013. január 2016 tavasz Gáspár Tamás
Alkalmazott matematika az elméleti és fizikai kémiában Gráfelméleti és egyéb matematikai módszerek fejlesztése a modern elméleti és fizikai kémia különféle problémáinak megoldásához. 2012 Árendás Péter
Alkalmazott módszertani kutatások különböző témakörben Szakmai együttműködésben megvalósuló kutatások módszertani támogatása. 2008 Szabóné Erdélyi Éva
Angol-magyar megfeleltetések az online marketing terminológiájában szakszótárak és internetes glosszáriumok alapján A kutatás célja annak vizsgálata, hogy a marketingszótárak és internetes glosszáriumok szerzői milyen megfeleltetési módokat és fordítási eljárásokat alkalmaznak az online marketing terminusainak megfeleltetése során angol-magyar nyelvpárban. A vizsgálat adatbázisát két angol-magyar marketingszótárból és nyolc internetes glosszáriumból gyűjtött összesen 906 terminus előfordulás alkotja. A vizsgálat eredményeiből arra következtethetünk, hogy a szótárkészítők jelentős arányban élnek a direkt és a részben direkt kölcsönzés lehetőségével, vagyis nem törekednek a célnyelvi terminusalkotásra. A kutatás eredményeiből releváns következtetések vonhatók le az on-line marketing angol nyelvű terminológiájának oktatásával kapcsolatban. 2017 2017. Polcz Károly
Átváltási műveletek az audiovizuális fordításban A kutatás célja, hogy megvizsgálja az explicitációval és implicitációval járó átváltási műveleteket a TED Talks angol–magyar irányú feliratozásában. A kutatás hozzájárul az audiovizuális fordítás, és azon belül a feliratozás jellegzetességeinek megállapításához. A kutatás továbbá újabb eredményt szolgáltat a fordítási univerzálénak tekintett explicitáció (Blum-Kulka 1986, Baker 1993) alkalmazott nyelvészeti megközelítéséhez. Az eredmények felhasználhatók a BGE-n is folyó szakfordítóképzés oktatási folyamatában. 2017. június 2023 Malaczkov Szilvia
Az energiaitallal kevert alkoholhoz köthető fogyasztási szokások és mellékhatások feltérképezése A kutatásban fiatal felnőttek energiaitallal kevert alkoholhoz köthető fogyasztási szokásait vizsgájuk, elsősorban a BGE hallgatói körében 2021 2022 Gódor-Kacsándi Anna
Az épületek megértése A kutatás célja az épületek látogatók által megélt jelentésének és egyéb hatásainak (térérzet, stb.) vizsgálata, különös tekintettel arra, hogy ezek mennyire vannak összhangban a tervező-építész elképzeléseivel és szándékaival. 2019 2023 Keszei Barbara
Az Európai Unió és Kína gazdasági kapcsolatai A 2008-2009-es válság után a feltörekvő ázsiai országok tovább haladtak gyors gazdasági fejlődési pályájukon, amelyek így legalább is egy ideig elszakadni látszottak a 2008-2009-es válságban erősebben érintett fejlett európai országok fejlődésétől. Noha ez a szakasz mára véget érni látszik, a gyorsan fejlődő ázsiai országok napjainkra bőségesen rendelkeznek tőkével, s így ígéretes gazdasági partnerei lehetnek hazánknak, ezt a lehetőséget megerősíteni látszanak a különböző kínai kezdeményezések, így pl. a One Road, One Belt kezdeményezés elindítása, a „16+1” együttműködési fórum vagy az Ázsiai Fejlesztési és Indrastrukturális Bank létrehozása. A kutatás elsődleges célja, hogy felmérje az Európai Unió és Kína közötti gazdasági kapcsolatok alakulását, dinamikáját és jelentőségének változását Európa és természetesen Magyarország számára.  2016. április 2017. március Moldicz Csaba
Az Európai Unió és Tajvan gazdasági kapcsolatai A csoport célja, hogy egy olyan kötetet írjon meg, amely Tajvan és az EU kapcsolatai több oldalról világítja meg, gazdasági, politikai és kulturális oldalról. Részletesen bemutatja Tajvan gazdasági rendszerét, a kapcsolatok fejlesztésének lehetőségeit. 2015 2016. március Moldicz Csaba
Az orosz nyelv Magyarországon - A múltból a jövőbe Az orosz nyelv magyarországi oktatásának és tudományos kutatásának történeti elemzése. Az orosz nyelvoktatás időrendbeli vizsgálata a kezdetektől napjainkig, beleértve annak evolúciós komponenseit és a történelmi, geopolitikai folyamatok hatását, az orosz nyelv iránti érdeklődés változását a Magyarország és Oroszország közötti kereskedelmi, gazdasági és kulturális kapcsolatok függvényében. 2017. május 2018. február Hamsovszki Szvetlana
Az otthoni térhasználat a COVID-19 alatt A kutatás azt vizsgálja, hogy az otthon tereinek a használata, hogyan változott a COVID-19 következtében bevezetett karantén hatására. Miben más a home-office és a karanténiroda. Hogyan változott meg a munkahelyhez, az otthon tereihez fűződő viszony. Milyen lakótársak közötti dinamikai változások figyelhetőek meg. Milyen stratégiákat alakítottak ki a térhasználók ebben az időszakban a stresszkezelés és érzelemszabályozás terén. Milyen gender különbségek figyelhetők meg a helyzethez való alkalmazkodásban. Milyen szerepet játszik a környezet házon belül vagy azon kívül a fenti folyamatokban. 2019 2023 Keszei Barbara
Bayer Judit egyéni kutatásai Kutatási területei: médiaszabadság, médiajogok 2015 folyamatban Bayer Judit
BGE hallgatók táplálkozási szokásainak felmérése A BGE hallgatók táplálkozási szokásainak és fizikai aktivitásának felmérése, tápláltsági állapotuk meghatározása, tanácsadás kidolgozása 2020 folyamatban Lugasi Andrea
Digitális identitás kutatása Új média trendvizsgálat 2016 2016. december Fehér Katalin
Direktív és komisszív beszédaktusok az angol-magyar audiovizuális fordításban A kutatás célja, hogy feltérképezze a kultúraspecifikus direktív és komisszív beszédaktusok fordítását és meghatározza azokat az ütközési pontokat, amelyek problémát jelenthetnek az angol-magyar filmfordításban. 2017. 2020 Polcz Károly
Domonkos Endre egyéni kutatásai Kutatási területei: Közép- és Kelet-Európa gazdaságtörténete Spanyolország és Latin-Amerika gazdasági és politikai elemzése 2010 folyamatban Domonkos Endre
Egy- és többváltozós adatelemző módszerek alkalmazási lehetőségei különböző tudományterületeken Leíró statisztikák, hipotézisvizsgálatok, kapcsolatvizsgálatok, variogram analízis, idősorelemzés, klaszteranalízis, diszkriminancia analízis, főkomponens analízis stb. alkalmazása különböző tudományterületeken folyó kutatásokban. 2018 folyamatban Magyar Norbert
Egyéni nyelvtanulói különbségek a nyelvtanulásban Különböző egyéni nyelvtanulói különbségeket (pl. motiváció, szorongás) vizsgálom és ezek más változókkal való összefüggését. 2020 folyamatban Fajt Balázs
Élelmiszerbiztonsági és minőségi kutatások A kutatás célja, hogy a XXI. sz. kereskedelmi és intézményi vendéglátásában széleskörűen alkalmazott ún. sous vide konyhatechnológiai módszer hiánypótló tudományos vizsgálatokkal történő ellenőrzésével megállapítást nyerjen, hogy az megfelel-e a legmodernebb gasztronómiai és élelmiszerbiztonsági elvárásoknak és előírásoknak 2014 2017. március Lugasi Andrea
Élelmiszerbiztonsági és -minőségi kutatások a vendéglátásban II. Kísérleteinkben arra kerestünk választ, hogy a különböző konyhatechnológiai eljárások hogyan befolyásolják a húsok élvezeti értékét, beltartalmi jellemzőit, élelmiszerbiztonsági tulajdonságait. A vizsgálatok a szürkemarha és a bivaly húsokra irányultak. 2014.09.01 2015.01.30 Lugasi Andrea
Érzékeny kommunikáció bemutatása és elemzése Kutatócsoportunk célja, hogy bemutassuk és elemezzük az érzékeny kommunikáció, azaz a rossz hírek közlésének kommunikációs eszköztárát, valamint az ezt alkalmazott tudományt érintő nemzetközi szakkutatásokat. Multidiszciplináris szemlélettel vizsgáljuk azt, hogy a kommunikáció mely stratégiáit alkalmazva éri el a közlő üzenete célba érésének és feldolgozásának legnagyobb hatékonyságát. 2021 Zelena András
Fekáliás eredetű baktériumok kimutatása mobiltelefonok és emberi kézen Mobiltelefonok felületéről és hátáról való mintavétel, illetve jobb és bal kéz hüvelyk- és mutatóujjról való mintavétel. Coliform baktériumok és E-coli baktérium kimutatása, azaz friss és régebb óta a felületen megtalálható fekália kimutatása. 2017.09.01 2018.06.30 Magyarné Horváth Kinga
Gazdasági szakkifejezések A kutatás során összeállításra került egy angol-magyar szótár, amely a képzések leírását tartalmazza. Elkészült egy angol gazdasági fogalomtár. Végül eredményes kutatás folyik a gazdasági kifejezések nyelvtörténeti, szótörténete területén. 2017 2017. március Mészáros Ágnes
Geomarketing A kereskedelem és marketing térbeli folyamatinak elemzése, térbeli koncentráció, telephelyválasztás, lokációs politika. 2020 Kovács András
Glutén- és akrilamid-tartalom kézműves kenyerekben Kézműves kenyereket előállító pékségek gyakori marketing eszköze, hogy az általuk előállított termékeket gluténérzékenyek is fogyaszthatják. A kutatás célja, hogy bebizonyítsa, a kézműves kenyerek gluténtartalma nem felel meg a gluténmentes határértéknek, így gluténérzékenyek számára fogyasztásuk tilos. Az akrilamid magas hőmérsékleten készített (sütött), keményítőtartalmú élelmiszerekben természetes módon képződő, nagy mennyiségú humán bevitel esetén toxikus hatású, természetes vegyület. Megengedhető beviteli mennyiségre vonatkozó határértékét a különböző élelmiszerekben jogszabályok írják elő. A napjainkban népszerű kézműves kenyerek akrilamid-tartalmára vonatkozóan jelenleg nincsenek elérhető hazai adatok, a kutatás e hiányt pótolja. 2023 folyamatban Lugasi Andrea
Hámori Antal egyéni kutatásai Kutatásai különösen az emberi élet erkölcsi és jogi, teológiai védelme, illetőleg a fogyasztóvédelmi jog, az alapvető (általános) etika körében főként az emberi méltóság, a boldogság, a szabadság és felelősség, az erkölcsi törvény és a lelkiismeret, az erény és a bűn témáival, a gazdaságetikán belül például a vendéglátás etikájával foglalkoznak. 2015. folyamatban Hámori Antal
Hazai közép- és nagyvállalatok online kommunikációja a vállalati társadalmi szerepvállalásukról Hazai közép- és nagyvállalatok online kommunikációja a vállalati társadalmi szerepvállalásukról 2012.06.01 2015.08.31 Géring Zsuzsanna
Hazánk gazdasági rangsora Európában, különös tekintettel a kereskedelemre és vendéglátásra A kutatás során egy tanulmány készült a vendéglátás hatásáról, illetve módszertan kidolgozása a rangsorok elemzésére. 2014.01.01 2015.02.28 Tarján Tamás
Idegennyelv-oktatáspolitikai kutatások A kutatások révén igyekszünk feltérképezni a különböző oktatáspolitikai döntések hazai visszhangját. 2021 folyamatban Fajt Balázs
Interkulturális kommunikáció 2008 2013 Török Judit
Jakuschné Kocsis Tímea egyéni kutatása A kutatás hosszú idősorok statisztikai elemzésével foglalkozik. 2015. folyamatban Jakuschné Kocsis Tímea
Japán cégek Magyarországon: elvárt készségek, ismeretek és a felkínált lehetőségek. Szocio-kulturális háttér. A japános hallgatók japán cégeknél való elhelyezkedése és a munkahelyi elvárások közötti összefüggés kutatása. 2019 2019. március Sato Noriko
Kanada kutatások Kanadisztikai kutatások 2017 folyamatban Bánhegyi Mátyás
Készételek és egyadagos ételkiszállító cégek ételeinek táplálkozási értékei, érzékszervi jellemzői, fogyasztási szokások Készételek elérhetők az élelmiszer-kiskereskedelmi forgalomban, valamint az egyadagos ételkészítésre és -kiszállításra szakosodott vendéglátó cégek kínálatában. A kutatás során e két csatornán értékesítésre kerülő ételeket vizsgáljuk, valamint néhány kiválasztott ételt saját receptúra alapján is elkészítünk. Vizsgáljuk 1) készételek címkén, vagy a forgalmazó cég honlapján feltüntetett tápérték adatai alapján ezek viszonyát a táplálkozási ajánlásokhoz, 2) egyadagos ételkiszállító cégek által előállított készételek és a kar tankonyháján elkészített azonos ételek érzékszervi jellemzőit, számított és laboratóriumi körülmények között mért tápanyagösszetételét, és ezek viszonyát az egészséges táplálkozási ajánlásokhoz, 3) séfek, szakácsok motivációit, attitűdjét az egészséges táplálkozáshoz, 4) a hazai lakosság készétel-fogyasztás jellemzőit. A kutatásokat kiegészítjük egy egyadagos ételkiszállításra szakosodott cég teljes éves, egész napi menüajánlata táplálkozási értékeinek elemzésével. 2021 folyamatban Lugasi Andrea
Kézműves péktermékek vizsgálata gluténmentes étrendbe történő integrálhatóságuk igazolására vagy megcáfolására A kutatás arra keresi a választ, hogy a kézműves pékek által készített kenyerek és egyéb pékáruk - a termelők által hirdetett tulajdonságuknak megfelelően - integrálhatók-e a gluténmentes étrendbe. 2020. január 2021. június Lugasi Andrea
Kína növekedő digitális jelenléte a közép-kelet-európai országokban A kutatócsoport célja egy olyan tanulmánykötet elkészítése, melynek tanulmányai Kína növekedő digitális jelenlétét vizsgálják a közép-kelet-európai országokban. A kutatási irány kitűzése, hogy bemutassa azt a kialakuló kettős dinamikát, melyben egyrészről Kína politikai és gazdasági fellendülése és geopolitikai és stratégiai kezdeményezése (BRI, 17 + 1 együttműködés) nyomán, másrészről az Egyesült Államok kilépése a multilaterális kötelezettségek alól, új és instabil geopolitikai környezetet teremt a KKE országaiban. Kérdés Kína geopolitikai motivációi a KKE régióban, illetve, hogy az Egyesült Államok képes-e visszatartani Kína előrelépését ezen a speciális területen? 2020 2022 Moldicz Csaba
Kollokációk az olasz nyelvben Az olasz nyelven megjelent kollokáció-elméleti művek, valamint az elmúlt évtizedben megjelent öt olasz egynyelvű szókombinációs szótár összehasonlító elemzése. A kutatás célja az olasz nyelvet érintő elméleti kutatások eredményeinek bemutatása, valamint a kollokációk lexikográfiai megjelenítésében rejlő lehetőségek értékelése. 2016. május 1. 2018. június 30. Fodorné Bene Kata
Korrupció jelensége A korrupció észlelés megértése és kulturális aspektusainak feltárása. A korrupció észlelés és tapasztalás közötti különbségek figyelembe vételével. A kutatás során ezen aspektusok nemzetközi összehasonlítása is fontos szempont. 2021 folyamatban Kása Richárd
Közép-Európa Regionális Kutatócsoport (KERK) Kutatócsoportunk célja multi- és interdiszciplináris tudományos kutatások végzése. Hangsúlyt helyezünk a gazdaság, a biztonságpolitika és az identitás témaköreire. Vizsgálataink leginkább az 1990-es évektől napjainkig terjedő időszakra irányulnak, de nem zárjuk ki a történelmi előzmények és a jövő felé vezető tendenciák elemzését sem. Munkánk két fő területe a Visegrádi Négyek, valamint Magyarország dél-kelet erurópai országokkal való gazdasági, biztonságpolitikai, geopolitikai kapcsolatai. 2020. január 2021. június Sáringer János
Kultúra, migráció, kommunikáció Interkulturális kommunikáció a migráció korában. Internetes források elemzése. 2017. január 2017. április Bodolay László
Kulturális különbségek a nyelvoktatásban Kulturális különbségek hatásának feltárása a nyelvtanulásra és nyelvoktatásra, különös tekintettel a koreai-magyar kontrasztív elemekre. 2016 folyamatban Bánhegyi Mátyás
Lektorálási hurok A kutatás a fordítás minőségi javításáért felelős lektori beavatkozásokat vizsgálja. Célja, hogy feltárja a fordítás és azon belül is a feliratozás folyamatában a fordító és a lektor szerepét a fordított szöveg minőségének biztosításában. 2019 2019. június Malaczkov Szilvia
Magyarország és Indonézia közötti kapcsolatok jelene és jövőbeni lehetőségei A kutatás céljai a következők: Indonézia megismertetése a magyarországi érintettekkel. Magyarország bemutatása az indonéz stakeholdereknek A felsőoktatási, tudományos és kulturális kapcsolatok fejlesztése a két ország között. Hozzájárulás a magyar gazdaság globális nyitásának tudományos megalapozásához ebben a relációban egy olyan referenciakiadvánnyal, amely elősegíti az információáramlást a kölcsönösen jelentős érdeklődésre számot tartó lehetőségekkel kapcsolatban. 2015. április 2017. március Novák Tamás
Makrogazdasági összefüggések társadalmi relációi Makrogazdasági kapcsolatok vizsgálata - rejtett gazdaság, demográfia, egészségügyi állapot összefüggései 2020.03 Fenyvesi Éva
Mikro- és makrogazdasági folyamatok múltban és jelenben A kutatócsoport témakörei: A visegrádi négyek gazdaságpolitikája a rendszerváltást követően A regionális fejlettség eltérései a nagyság, távolság és megosztottság dimenziói mentén Adózási viszonyok Szombathelyen a feudalizmus bomlásának végső szakaszában. Szempontok egy mezőváros 1799 és 1848 közötti adójegyzékeinek vizsgálatához Adók és adózók Szombathelyen az 1850. évi adóreformot követően. Az első modern adórendszer bevezetésének sajátosságai és néhány eredménye Adók és adózási dilemmák a mai Magyarországon 2017 2017. március Halász Imre
Mikro- és makrogazdasági folyamatok múltban és jelenben II. A BGE-s és több külső kutató által létrehozott kutatócsoport network jelleggel működik. A kutatás hálózati jellegéből fakadóan egységes célról nem beszélhetünk, ezzel együtt a projekt fókuszában olyan kutatások állnak, melyek a közgazdasági tanszékek oktatási-kutatási célú arculatához illeszkednek: a tagok gazdaságtörténet, közgadaságtan, regionális tudományok, fenntarthatóság, továbbá módszertani kérdések témaköreibe tartozó elemzéseket végeznek. 2020. január 2021. június Tóth Zsuzsanna
Munkaerőpiaci változások a különböző kultúrákban Hallgatói esszék alapján (szövegelemzés), mely foglalkozások vannak eltűnőben, melyek feljövőben az egyes kultúrákban. 2016 2017 Zsubrinszky Zsuzsanna
Német-német és német-magyar kommunikáció A (kelet)német és a (nyugat)német illetve a német-magyar kommunikációbeli hasonlóságok és különbségek minél szélesebb körű feltérképezése. Létezik-e "keleti" és "nyugati" kommunikáció a keleti tömb és a "Nyugat" felbomlása illetve átalakulása után is? Miért fontos ennek megismerése a német és nem német szakos hallgatók számára? 2018. április folyamatban Bodolay László
Nyelvi kifejezőeszközök a diplomácia szaknyelvben - Diplomáciai kult-túra A diplomácia szaknyelv leírása diplomatákkal készült interjúk alapján. 2015 2016 Zsubrinszky Zsuzsanna
Oktatásjogi és tanórai fegyelmezéssel kapcsolatos kutatások Kutatásaink fő célja, hogy feltérképezze a tanórai fegyelmezései módszereket, illetve az ezzel kapcsolatos vélekedéseket, illetve mindezek jogi vonatkozásait. 2023 folyamatban Fajt Balázs
Országok politikai-gazdasági klasszifikációja Politikai rendszerek gazdasági teljesítménye, országok többdimenziós csoportosítása 2021.01 Pintér Tibor
Önálló tudásépítés középiskolai tanulók körében 2023 2023 Török Judit
Pálinkafogyasztási szokások A kutatás a pálinkafogyasztási szokások feltárását tűzte ki célul, kvantitatív és kvalitatív eszközökkel. 2015 2017. március Totth Gedeon
Regionális hálózatkutatás - a Zselic példája A kutatás több éven keresztül folyt. Egyrészt elméleti alapozást végeztek, majd ezt követően a régiók értelmezésére, a regionális fejlesztésre kidolgozott módszert alkalmazták a Zselic térségre. A kutatás multidiszciplináris jellegű, gazdasági, művelődési, földrajzi, kommunikációs szakemberek vettek részt benne. 2014 2017. március Gáspár Tamás
Reziliencia kutatások A különböző típusú oktatási intézményekben tanuló diákok, hallgatók rezilienciájának felmérése. 2022 folyamatban Fajt Balázs
Role of European Mobility and its Impacts in Narratives, Debates and EU Reforms REMINDER REMINDER brings a multidisciplinary approach to understanding free movement in Europe. A consortium of 14 organisations, the project combines expertise from different fields including: development, economics, linguistics, media studies, political science and public policy. The research methods used in the 12 work packages reflect this broad spectrum of backgrounds and include content analysis based on manual and computer-assisted techniques (traditional media, social media, political party and civil society communications), econometric analysis (cross-sectional and longitudinal data), multi-wave panel survey experiments of public opinion, and qualitative analysis of practitioner experiences, social impacts and mobility decisions, among others. 2017.01.01. 2019.12.31. Bajomi-Lázár Péter
Sustainable leadership, Green Innovation Impact of sustainable leadership practices on green innovation: The mediating role of green organizational culture 2023 2024 Harsha Kummitha
Szabad és Nyitott Indiai- és Csendes-óceáni Régió Stratégiája (FOIP) A kutatócsoport célja egy olyan tanulmánykötet összeállítása, melyben előtérbe kerülnek a FOIP országspecifikus szempontjai, különös tekintettel Indiára, Japánra, Ausztráliára, az Egyesült Államokra, Fülöp-szigetekre, Thaiföldre, Vietnamra, Szingapúrra és Indonéziára, továbbá az elemzés tárgya a stratégia értelmezései a világon, kiemelve Kína válaszát. 2020 2022 Moldicz Csaba
Szótárhasználati szokások vizsgálata Szótárhasználati szokások vizsgálata az oktatás minden szintjén. A szótárhasználati szokások feltérképezése segíthet abban, hogy bepillantást kapjunk az esetleges szótárhasználattal kapcsolatos problémákba, illetve az eredmények alapján fejlesszük a tanulói autonómiát. 2020 folyamatban Fajt Balázs
Szubszidiaritás érvényesítése a közpénzügyekben A program arra kereste a választ, hogy a 2007-ben kezdődött világméretű gazdasági és pénzügyi világválság, valamint az Európai Unió 2014-ben induló költségvetési ciklusa által indukált változások hogyan alakítják át a közfeladat-ellátás rendszerét, milyen hatással vannak a kormányzati szintek közötti együttműködésre, valamint ezek pénzügyi feltételrendszerére. 2011.02.01 2015.02.28 Zsugyel János
Táplálkozási szokások és fizikai aktivitás felmérése a BGE hallgatói körében A kutatás célja a Budapesti Gazdasági Egyetem hallgatói körében a táplálkozási szokások, kiemelt élelmiszercsoportok fogyasztási gyakoriságának felmérése, tápanyagok beviteli értékek meghatározása, továbbá a hallgatók mindennapos fizikai aktivitásának vizsgálata, egyrészt egy szemikvantitatív élelmiszerfogyasztási gyakorisági kérdőív (SQFFQ), másrészt egy fizikai aktivitást mérő kérdőív (IPAQ) segítségével. 2020 2022 Lugasi Andrea
The Border Zone Paradigm: Russia and Hungary, Borderland and Crossroads in Cultures between East and West. Határjelenségek. Oroszország és Magyarország kelet és nyugat vonzásában, határok és keresztutak) Az orosz és magyar kutatókból álló nemzetközi kutatócsoport projektjének célkitűzése, hogy összehasonlító elemzésekkel feltárja a folytonos kelet-nyugat párbeszéd legfontosabb és legjellemzőbb formáit, megvizsgálja ezt a kapcsolatot a legkülönbözőbb kulturális határhelyzetekben, valamint a kultúra alkotta hibrid szövegekben, azaz olyan irodalmi művekben, képzőművészeti alkotásokban és filmekben, amelyekben a határhelyzeti lét és a hibrid formák az identitás problémájáig hatnak és hatolnak. A kutatás kiterjed a nemzetközi kulturális identitás kérdéskörébe tartozó irodalmi kultuszok, illetve a névadással összefüggő identitás témájára is. 2018.09.01. 2020.09.01. Natalja Zlidnyeva
The Grand North Kanada északi területei: Kanada északi vidékének kulturális, történelmi, irodalmi vetületei 2017. november folyamatban Nagy Judit
Translation of Political Newspieces Politikai szövegek sajtó- és médiafordításban 2018. szeptember folyamatban Bánhegyi Mátyás
Turizmus-vendéglátás szakos hallgatók gasztronómiával foglalkozó hírességekhez kötődő paraszociális kapcsolatainak felmérése, elemzése A kutatás célja feltárni a turizmus-vendéglátás szakos hallgatók közösségi média felületeken történő aktivitását, különös tekintettel a gasztronómia témakörre. Célunk megvizsgálni, hogy a hallgatók milyen gasztronómiával foglalkozó hírességet követnek, ez mennyire befolyásolja fogyasztói szokásaikat (pl.: étteremválasztás), illetve mennyire kötődnek az egyes véleményalkotóhoz. Különösen érdekes annak a vizsgálata, hogy a vendéglátás iránt elkötelezett hallgatók milyen preferenciákkal rendelkeznek ezen a területen más érdeklődésű hallgatókhoz képest. 2021.06.01. Fekete-Frojimovics Zsófia
Új típusú fehérjealapanyagok, kiemelten a rovarok beilleszthetősége az emberi táplálkozásba, különös tekintettel a fenntarthatóság kérdéseire és vendéglátásban zajló folyamatokra A kutatás célja a jövő fehérje alternatíváit (rovarok, algák, stb.) táplálkozási és gasztronómiai oldalról feltérképezni. A kutatás során a beltartalmi paraméterek humán táplálkozási vonatkozásaira, illetve a fogyasztói elfogadottság/elfogadtatás egyes aspektusaira fókuszálunk. 2022 2024 Lugasi Andrea
Vásárlóerő térbeli összefüggéseinek elemzése kvantitatív és kvalitatív módszerek alapján A vásárlóerő térbeli összefüggéseinek elemzése térségi, település illetve irányítószám szintű adatok (adatbázis) alapján 2023.01. 2023.12. Taralik Krisztina
E_CORE_WARNING Error in file Unknown at line 0: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'php_pdo_sqlsrv_74_ts_x86.dll' (tried: C:\php\php749\ext\php_pdo_sqlsrv_74_ts_x86.dll (%1 is not a valid Win32 application.), C:\php\php749\ext\php_php_pdo_sqlsrv_74_ts_x86.dll.dll (The specified module could not be found.))