A következő tudományterületnek megfelelő BGE kutatások:

Fenntarthatóság
Kutatás neve   Kutatási téma   Kezdete   Vége   Kutatásvezető  
Adaptációs és mitigációs stratégiák A környezetterhelés különböző vonatkozásait elemezzük termékciklus elemzés és körforgásos gazdaság szemlélettel, érzékenységvizsgálattal. Alkalmazkodási és kibocsátás csökkentési stratégiákat elemzünk, fogalmazunk meg javaslatokat a turizmus és vendéglátás, kereskedelem területén, szem előtt tartva a jövőtudatos szemléletváltáshoz vezető edukációt, a jó gyakorlatok megosztását, megelőzést. 2011 Szabóné Erdélyi Éva
Fenntartható vendéglátás - Fenntarthatóság szemlélete a hazai vendéglátóiparban; Adaptációs és mitigációs stratégiák, környezetterhelés mérés) A környezetterhelés különböző vonatkozásait elemezzük termékciklus elemzés szemlélettel és érzékenységvizsgálattal. A mezőgazdasági termelés, alapanyagok előállítása és szállítása és az élelmiszeripar, élelmiszerek vendéglátásban történő feldolgozása, a keletkező élelmiszerhulladék kezelése, esetleges megelőzése, közvetlenül vagy közvetve, mind hatással vannak környezetünkre. Alkalmazkodási és kibocsátás csökkentési stratégiákat elemzünk, fogalmazunk meg javaslatokat a turizmus és vendéglátás területén, szem előtt a jövőtudatos szemléletváltáshoz vezető edukációt, a jó gyakorlatok megosztását, megelőzést. 2021 Szabóné Erdélyi Éva
Az elmaradottság dimenziói Nógrádban és a Szécsényi Jártásban A kutatás célja Nógrád megye illetve a Szécsényi Járás elmaradottságának okai és következményei, és miként érzékeli ezt a terület lakossága. Hogyan viszonyul a fejlesztésekhez, ezek eredményeihez. Melyek a periférikus terület leszakadásának a társadalmi és gazdasági okai? 2018 Engelberth István
Az integrált beszámolási keretek eddigi tapasztalatai, nemzetközi és hazai makro- és mikrogazdasági keretfeltételei és az alkalmazás perspektívái A vállalati pénzügyi beszámolás folyamatos átalakulása tapasztalható, mivel érzékelhető, hogy pusztán a pénzügyi információs prezentálása nem elegendő ahhoz, hogy a vállalatról átfogó képet kapjon a beszámolót felhasználó. Nemzetközileg is releváns téma az integrált beszámoló összeállításának kérdése; hogyan integráljunk a pénzügyi és a nem pénzügyi információkat akár nagyvállalat, akár kkv szintjén. 2021 Madarasiné Szirmai Andrea
Integrált jelentés a felsőoktatási intézményekben A BGE-n 2018 és 2021 között folyó ERASMUS+ projektben, az ISSUE-ban az egyik output egy egyetemi IR megírásra vonatkozó útmutató volt, a résztvevő egyetemi partnerek el is készítették pilotként saját IR jelentésüket a 2019-es évre vonatkozóan. Az ezzel kapcsolatos eredmények, tapasztalatok egyfelől már alkalmasak nemzetközi cikkek közös publikálására, másfelől sok további kutatási irányt jelölnek ki. A kutatócsoport megalakításának célja az is, hogy a nemzetközi partnerekkel kialakított jó kapcsolat ne szűnjön meg, közösen tudjuk figyelni a felelős és fenntartható egyetemek témájában felmerülő lehetőségeket. 2021 Győri Zsuzsanna
Budapest turizmusa Kutatásunk célja Budapest turizmusának átfogó vizsgálata. A kutatás során feltárjuk a főváros jelenlegi turisztikai jellemzőit mind a kereslet, mind a kínálat oldaláról, és kiemelten vizsgáljuk a gazdasági válság időszakához képest történt változásokat. 2022 Petykó Csilla
Egyedül nem megy? - Fogyatékossággal élő vendégek a turizmusban A kutatás arra irányul, hogy felmérje a fogyatékossággal élő vendégekhez kötődő kereslet jellemzőit a turizmusban, valamint hogy helyzetképet alakítson ki a hazai turisztikai kínálat szolgáltatóinak felkészültségéről 2019 Petykó Csilla
Felelős és fenntartható vállalat Fenntartható vállalatok fenntarthatósági vizsgálata 2020.02 Polák-Weldon Réka
Látogatókutatás A Budakeszi Vadaspark megközelíthetőségének fenntarthatósági vizsgálata. 2022 Thuma Orsolya
Fenntartható fejlődés, szekunder és primer kutatások kutatóműhely Különböző (globális, regionális, esettanulmányi) szintű fenntarthatósági stratégiák elemzése 2004 Szabóné Erdélyi Éva
Fenntartható vendéglátás (módszertani kutatások) Karbonlábnyom számításával különböző forgatókönyvek kidolgozása a fenntarthatóbb vendéglátásért 2018 Lovasné Avató Judit
Vállalati fenntarthatóság, különböző szempontú elemzések, jó gyakorlatok kutatóműhely Fenntarthatósági lépések, zöld gondolkodás szerepe, nehézségek és jó gyakorlatok 2008 Szabóné Erdélyi Éva
Biobor vásárlási és fogyasztási szokások vizsgálata Magyarországon Borfogyasztási, borvásárlási szokások felmérése a magyar lakosság körében, különös hangsúlyt fektetve a bioborokra. 2022.12.01. Lugasi Andrea
A kreatív és kulturális ipari szakpolitikák hatékonyságának vizsgálata Felmérni, hogy az egyes kulturális és kreatív ipari szektorok (pl. filmipar, zeneipar, esport) esetében mennyire hatékony a szakpolitika (a támogatások, egyébintézkedések). Milyen az egyes szektorok támogatásának fenntarthatósága? Összehasonlítani több ország CCI szakpolitikájának hatékonyságát. 2023.09. Gajzágó Éva Judit
Családi vállalkozások kutatási program - Családi vállalkozások fenntarthatósága, felelősségvállalása, közösségi szerepvállalása Kutatási kérdések: Hogyan értelmezik a családi vállalkozások a felelős gazdálkodást? Milyen témák/ügyek merülnek fel a felelős gazdálkodással kapcsolatban? Milyen a tulajdonosi kör értékvilága, értékrendje és hogyan hat ez a vállalkozás működésére? Hogyan viszonyulnak ehhez a munkatársak? Hogyan jelenik meg ez az értékvilág a tulajdonos (család) hétköznapjaiban, a különböző szerepekben (vállalkozó, fogyasztó, munkaadó, családfő,….)? A felelősségvállalás belső (értékrend, utódlás) és külső (stakeholderek) mozgatórugói, motivációi. Hogyan látszik/értelmeződik az adott családi vállalkozás felelősségvállalása az érintetti csoportok eltérő perspektívájából? (360 fokos vizsgálat) A legjobbak/legtudatosabbak vizsgálata: miben mások? Milyen ügyeket támogatnak a családi vállalkozások? Ki(ke)t tekintenek példaképnek a tulajdonosok? Honnan, hogyan szerez információkat, tudást a tulajdonos a felelős gazdálkodás témakörében? 2017. augusztus Radácsi László
A fenntartható élelmiszerfogyasztást megalapozó fogyasztói motívációk vizsgálata A kutatás a fenntartható fogyasztási modellek és lehetséges további irányok feltárása és rendszerezése mellett a Z generációra fókuszálva vizsgálja a fenntartható fogyasztási motivációkat. A kutatás egy nemzetközi kutatás megalapozásaként a fenntartható fogyasztás fejlődését támogató szabályozásokat és modelleket tárja fel. 2021 Kovács Ildikó
A múzeumok szerepe és a turizmusban. Múzeumlátogatói élmény A kutatás egyik fókusza a múzeumok helyének vizsgálata a turizmus rendszerében (kínálati oldal; vonzerő, attrakció, termék, márkaképző és infrastrukturális elem, kreatív szektorral való együttműködés). A másik vizsgálati megközelítés a keresleti jellemzőkre irányul (látogatói összetétel - látogatókutatás -, tipológia, tértrialektikai felfogás, élmény, élménymegosztás). A primer kutatások kiemelt területét alkotják a magyarországi, azon belül a budapesti múzeumok. 2018 Schultz Éva
A Jövő turistája - a felelős turista Kutatási koncepciónk egy komplex, több lépcsős projekt. Célja, hogy megfogalmazzuk a felelős turizmus fő elveit, és kidolgozzuk a jövő turistáinak szemlélet-alakításának módszerét,  a felelősségről a turizmusban, a felelős turistaságról, az utazások során felkeresett természeti és társadalmi környezet megóvásáról. 2016.09.01 2017.03.31 Petykó Csilla
Nyugat-Nógrád térségének vizsgálata, elmaradottság és annak dimenzió tekintetében Hogyan hatottak az elmúlt évek európai uniós finanszírozású fejlesztései Nyugat-Nógrádban, a szécsényi és a balassagyarmati járásokban. A fókuszban az áll, hogy miként érzi és értékeli a helyi közösség a fejlesztéseket? 2017.09.15. 2018.09.15. Engelberth István
FIKP Fenntarthatósági alprojekt A kutatás választ kíván adni a következő kérdésekre: Hogyan értelmezhető a fenntarthatóság a kkv-szektorban? Miként lehet alkalmazni az ökológiai lábnyomszámítás módszertanát a kkv-knál? Hogyan fejleszthető a kkv-k fenntarthatósági teljesítménye? 2018. április 1. 2019. március 31. Radácsi László
KKV-k fenntarthatósága, ökológia lábnyoma, társadalmi felelősségvállalása A kutatás választ kíván adni a következő kérdésekre: Hogyan értelmezhető a fenntarthatóság a kkv-szektorban? Miként lehet alkalmazni az ökológiai lábnyomszámítás módszertanát a kkv-knál? Hogyan fejleszthető a kkv-k fenntarthatósági teljesítménye? 2018 2020 Radácsi László
MTA-BGE Makrogazdasági fenntarthatósági munkacsoport A kutatás célja annak elemzése, hogy a globális és európai uniós kihívások és az azokra adott vagy adandó válaszok milyen hatást gyakorolnak a magyar makrogazdasági folyamatok fenntarthatóságára, milyen követelményeket támasztanak a magyar gazdaságpolitikával és részterületeivel szemben, és milyen következtetések fogalmazhatóak meg számára. A kutatás 2019 elejétől kitüntetett figyelmet fordít az EU 2020 utáni költségvetésére, ezzel összefüggésben a magyar forrásbevonási lehetőségekre és a magyar gazdaságpolitika mozgásterére. 2017.07.01. 2022.06.30. Losoncz Miklós
Az élelmiszerallergia előfordulása a hazai lakosság körében, életminőséget befolyásoló hatása A Budapesti Gazdasági Egyetem Fenntartható Vendéglátás Kutatócsoportja átfogó kutatást indít a vendéglátás ételallergiával és ételintoleranciával kapcsolatos kihívásaival összefüggésben. Az első fázisban fel kívánjuk mérni, hogy a magyar lakosság milyen aránya rendelkezik diagnosztizált vagy vélt élelmiszerallergiával, vagy -intoleranciával, ez milyen mértékben gyakorol hatást az életminőségükre és ez hogyan befolyásolja a vásárlói magatartásukat, különös tekintettel az információkeresésre. A kutatásból választ kívánunk kapni a következő kérdésekre: 1. A lakosság milyen arányban érintett diagnosztizált vagy vélt élelmiszer-allergiában, -intoleranciában? 2. Milyen döntési, fogyasztási kockázatokkal néz szembe egy ételallergiás fogyasztó? 3. Mi okoz nehézséget az érintett fogyasztóknak az élelmiszerválasztásban az élelmiszerkereskedelem és a vendéglátás területén? 4. Mit változtat meg a hétköznapokban az élelmiszer-allergia, -intolerancia? 5. Milyen tudással rendelkeznek az érintettek a szükséges diétáról? 6. Mennyire vannak tisztában a fogyasztók az ő érdekeiket szolgáló, az élelmiszeripari és vendéglátó vállalkozások számára előírt kötelezettségekkel? 2022 2024 Lugasi Andrea
Az ökológiai termesztésből származó élelmiszerek ismertségének és fogyasztásának kérdőíves vizsgálata a magyar fogyasztók körében A kutatás célja, hogy felmérje a magyar fogyasztók biotermékekkel kapcsolatos fogyasztói szokásait, illetve annak változását. A kutatás során meghatározásra kerülnek a fejlődés jelenlegi üteme, az éritett célcsoport(ok), valamint a fogyasztók motivációi. 2022 2024 Lugasi Andrea
Az élelmiszerpazarlás vizsgálata a szállodák és éttermek működésében Az F&B-folyamatban mely tevékenységek során keletkezik a legtöbb kidobandó élelmiszer (nyersanyag, feldolgozott és készétel), és milyen összetételű az? Milyen jó gyakorlatok léteznek ennek csökkentésére? Hogyan lehet a keletkezett élelmiszerfelesleget fenntarthatóan kezelni? Milyen módszerekkel befolyásolható az F&B-munkatársak és a vendégek szemlélete, attitűdje, ismerete, a probléma iránti felelősségük növelhető-e? 2012 folyamatban Karakasné Morvay Klára
Fenntarthatóság és versenyképesség mikro- és makroszinten A kutatócsoport tagjainak egyéni kutatási terveire alapuló kutatások mindegyike érinti a fenntarthatóság problematikáját, illetve mikro szinten vizsgálódnak. A nemzetgazdasági szintű elemzések is a vállalati szektor szerepére fókuszálnak. 2017.06.01 folyamatban Losoncz Miklós
Sági Judit egyéni kutatásai: banki finanszírozás, bankrendszerek átalakulása, tőkepiaci finanszírozás, ESG A pénzügyi piacokra begyűrűző sokkok tesztelik mind a hagyományos, mind az iszlám alapú bankrendszerek rezilienciáját, ellenállóképességét. A tőkepiacokon az ESG – environmental, social and governmental részvények és részvényindexek kockázatcsökkentő elemként jelennek meg a befektetők portfóliójában. 2015. folyamatban Sági Judit
Ökológiai lábnyom kutatás A kutatás célja egy olyan eszköz megalkotása volt, amely a magyarországi kkv-k által gyűjtött adatok alapján megbízható becslést ad a vállalkozás ökológiai lábnyomára. Az ökológiai lábnyom a vállalkozás környezeti teljesítményének indikátora lehet. Az azonos módszertan lehetővé teszi egyes intézkedések hatásainak vizsgálatát, év/év összehasonlítást vagy épp iparági átlagok számítását. Az angol nyelvű felület létrehozása jó alapot nyújthat nemzetközi együttműködésekhez, összehasonlításokhoz. 2018 folyamatban Szennay Áron