A következő tudományterületnek megfelelő BGE kutatások:

Vállalkozáskutatás
Kutatás neve   Kutatási téma   Kezdete   Vége   Kutatásvezető  
A BGE szervezeti kultúrája Az OCAI modell alkalmazása a szervezeti kultúra vizsgálatára. 2011. szeptember folyamatban Heidrich Balázs
A familiness hatása a vállalkozások pénzügyi teljesítményére Célunk a családi tulajdonból és a családi menedzsmentből adódó sajátosságok vizsgálata a gazdasági-pénzügyi teljesítmény, a governance és menedzsment, a stratégiai marketingtevékenység, a kontrolling, valamint az utódlás/generációváltás vonatkozásában 2017 2017. március Németh Krisztina
A magyar fiatalok vállalkozásindítási elképzelései és ösztönzési lehetőségei A kutatás a hazai egyetemisták vállalkozási hajlandóságait vizsgálja, illetve a fiatalok vállalkozási motivációjának növelésére alkalmas eszközök kidolgozását célozza. 2013.09.01 2016.12.31 Farkas Szilveszter
A válságok és változások hatásainak vizsgálata hazai fogyasztói környezetben Az elmúlt évek gazdasági és társadalmi eseményei (COVID-19 pandémia, orosz-ukrán háború stb.) jelentős hatással voltak a gazdasági, politikai és szociokulturális rendszerekre, melyek nagymértékben befolyásolják a marketing, a kereskedelem (termékek és szolgáltatások), illetve a fogyasztói magatartás számos területét, kiemelten a digitális vonalon. A fogyasztói attitűdök kutatása kiemelten fontos kérdés, hiszen a vállalati marketing stratégia és az ebből következő cselekvési programok megalapozásához a termékkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztói attitűdök ismerete a jelenlegi piaci viszonyok, az intenzív versenykörülmények között mind fontosabbá válik. A projekt célja megvizsgálni a válságok és konfliktusok hatását a marketing és a kereskedelem különböző területein. A változásokhoz történő minél gyorsabb alkalmazkodás létfontosságú a KKV-k számára versenyképességük megőrzése érdekében. A vállalkozásoknak naprakész információkkal kell rendelkezniük a fogyasztói magatartásban bekövetkezett változásokról, ezért a kutatás kitér a legújabb vásárlói trendek megismerésére is (tudatos tervezés; bevásárló lista; takarékoskodás; pánikvásárlás, digitalizáció, online vásárlás; fenntarthatóság témájának háttérbe szorulása stb.). A projekt célja, hogy olyan innovatív tudományos teljesítmény szülessen, amely az oktatásba történő integrálása révén erősíti az Egyetem magas minőségű képzéseit, lehetővé teszi belföldi, illetve nemzetközi pályázati projektekbe történő bekapcsolódását, illetve későbbi kutatási projektek elindítását. 2022 2024 Máté Zoltán
Családi borászatok stratégiai orientációja - Családi Vállalkozás Kutatási Program A kutatás célja a hazai családi vállalatok céljainak kialakítását befolyásoló motivációk és folyamatok feltárása és megértése. Arra kerestük a választ, hogy céljaik és a hosszútávú sikeresség, fenntarthatóság, milyen összefüggést mutat. A kutatási program vezetője Dr. Radácsi László. 2020 2022 Heidrich Balázs
Családi vállalkozások definiálása - Családi Vállalkozás Kutatási Program A nemzetközi diskurzusban alkalmazott családi vállalkozás definíciók feltárása, szintetizálása a hazai környezetben alkalmazható definíció(k) meghatározása. A családi vállalkozások kkv szektoron belüli arányának becslése. A kutatási program vezetője Dr. Radácsi László. 2017 2019 Radácsi László
Családi vállalkozások kutatási program - Családi vállalkozások fenntarthatósága, felelősségvállalása, közösségi szerepvállalása Kutatási kérdések: Hogyan értelmezik a családi vállalkozások a felelős gazdálkodást? Milyen témák/ügyek merülnek fel a felelős gazdálkodással kapcsolatban? Milyen a tulajdonosi kör értékvilága, értékrendje és hogyan hat ez a vállalkozás működésére? Hogyan viszonyulnak ehhez a munkatársak? Hogyan jelenik meg ez az értékvilág a tulajdonos (család) hétköznapjaiban, a különböző szerepekben (vállalkozó, fogyasztó, munkaadó, családfő,….)? A felelősségvállalás belső (értékrend, utódlás) és külső (stakeholderek) mozgatórugói, motivációi. Hogyan látszik/értelmeződik az adott családi vállalkozás felelősségvállalása az érintetti csoportok eltérő perspektívájából? (360 fokos vizsgálat) A legjobbak/legtudatosabbak vizsgálata: miben mások? Milyen ügyeket támogatnak a családi vállalkozások? Ki(ke)t tekintenek példaképnek a tulajdonosok? Honnan, hogyan szerez információkat, tudást a tulajdonos a felelős gazdálkodás témakörében? 2017. augusztus 2020 Radácsi László
Családi vállalkozások kutatási program - Családi vállalkozások HR kérdései Kutatási kérdések: Jellemzően milyen jellegű (tipikus) kritikus események alakítják a cég fejlődését? Ezeknek milyen hatása volt a cég életére, a személyes vezetői életére? Hol a helye, mi a szerepe a HR-nek a cégben? Milyen elvek, eszközök és szempontok alakítják a dolgozók kiválasztását? Hogyan változik a vállalat különböző fejlődési fázisaiban? Milyen elvek, eszközök és szempontok alakítják a teljesítménymenedzsment különböző dimenzióit? Hogyan változik a vállalat különböző fejlődési fázisaiban? Mennyire, hogyan (mi alapján) differenciálja a teljesítményértékelést? Mi a szerepe a tanulásnak, fejlődésnek a vezető saját szakmai életében és hogyan jelenik ez meg a vállalatban? Milyen elvek, eszközök és szempontok alakítják az előmenetel gyakorlatát a cégben? Hogyan változott a vállalat különböző fejlődési fázisaiban? Melyek a domináns vállalati értékek, honnan jönnek és hogy jelennek meg? Hogy alakul a vezetői önkép? Hogyan alakul a munka és magánélet egyensúlya a vezető személyes életében és hogyan jelenik meg a vállalatban? 2018 2018. nyár Csizmadia Péter
Családi vállalkozások kutatási program - Családi vállalkozások utódlási kérdései alprojekt Kutatási kérdések: Méret, kor (érettség) szerinti illetve iparágbéli sajátosságok azonosíthatók-e az utódlási kimenetben? Milyen utódlási stratégiák léteznek a magyar családi vállalkozásokban? A 3-kör modell szerinti alrendszerek érdekei hogyan befolyásolják a stratégia alakulását? Miért választja vagy nem választja a gyerek a családi céghez való csatlakozást? Hogyan kezelhető a testvéri/egyéb családon belüli rivalizálás? Vannak-e előnyei? Juthat-e szerep az oldalági rokonoknak a családi vállalkozások öröklésében, irányításában? Hogyan vesz részt a (tág) család a családi vállalkozás irányításában, működtetésében? Hol születnek a döntések? Hogyan valósul meg a közös vezetés, tulajdonlás, irányítás, ha két/több utód is van a családi vállalkozásban? Létezik-e „jó” családi vállalati vezető? Milyen különbségek és hasonlóságok figyelhetők meg az első és második (vagy sokadik) generációs családi vezetők között? Hogyan készül fel az átvételre az utód/az átadásra az előd? Mennyire jellemző a tudatosság, külső segítség igénybevétele? Láttak-e jó példát? Mit tudtak tanulni másoktól? Hogyan zajlik az utódlás folyamata? Mit, hogyan és miből vesz át az utód? Hogyan, hova vonul vissza az előd? Kik a segítőik a folyamatban? Milyen értékek kerülnek átörökítésre a családi vállalkozásokban? A tulajdonos/vezető által képviselt értékrend, hitrendszer hogyan jelenik meg, marad fenn a családban és a vállalkozásban? Mit érez ebből magáénak az utód, a tágabb család, a munkavállalók és a partnerek? Hogyan jelenik meg a felelős tulajdonosi szemlélet és a felelős vagyongazdálkodás a családi vállalkozásokban? Felfedhetők-e különbségek a nem családi vállalkozásokhoz képest? Hogyan jelenik meg a következő generáció elköteleződése a családi cég iránt? A családi/vállalati életciklus/érettségi (csúszka-)modell alapján milyen kihívásokkal kell szembenéznie egy családi vállalkozásnak? Milyen buktatói lehetnek a családi vállalkozások utódlásának? Mikor/mitől tekinthetjük lezártnak a családi vállalkozás átadását? Az utódlás szereplői mitől tartják sikeresnek az utódlást? 2018 2018. december Heidrich Balázs
Családi vállalkozások kutatási program - Család-vezérelt innovációs stratégiák Kutatási kérdések: Hogyan definiálható újra az innováció fogalma olyan módon, hogy az jobban illeszkedjen a kisebb vállalkozásra és egyúttal lehetővé váljon az innovációs teljesítmény mérése ebben a körben is? Hogyan definiálható és milyen paraméterekkel mérhető az innovációs képesség és hajlandóság? Milyen környezeti, vállalati és vezetői tényezők és milyen módon befolyásolják az innovációs képességet, hajlandóságot és teljesítményt, milyen összefüggés van ezek között. Hogyan befolyásolja a vállalat tulajdonosi szerkezete a fenti kapcsolatokat? Milyen innovációs stratégiák vezethetők le a fenti kapcsolatokból, milyen stratégiai irányokat követnek az innovatív családi vállalkozások és milyen sajátosságai vannak a stratégiaalkotásnak? A családon belüli éltérő víziók milyen heterogén innovációs viselkedést eredményeznek és hogyan érhető el ezek konvergenciája? 2018 2018. augusztus Kása Richárd
Családi vállalkozások kutatási program - Kontrolling Kutatási kérdések: Melyek a professzionalizáció és azon belül a menedzsment kontroll/vezetői számvitel téma családi vállalkozás orientációval bíró fókuszterületei a nemzetközi szakirodalomban és a kutatásokban? Milyen sajátosságokkal kell rendelkeznie egy családi vállalkozásokra optimalizált kontrolling rendszernek? Melyek a családi vállalkozások kontrolling rendszerének bevezetése és a sikeres működtetése kapcsán megfogalmazható sikerkritériumok? Hogyan járul hozzá a kontrolling rendszer a családi vállalkozások generációkon átívelő működtetéséhez, a sikeres utódlási folyamathoz, a növekedéshez és az innovativitáshoz? Melyek a funkcionális kontrolling részterületek családi vállalkozás specifikus kérdéskörei, módszerei, indikátorai, stb.? Hogyan lehet összekapcsolni a tudásmenedzsment és a stratégiai/operatív kontrolling bevezetését, működtetését? Vannak-e erre jó gyakorlatok hazánkban? A tacit és az implicit tudás összegyűjtése, fejlesztése, a tudáshelyzet felmérése hogyan támogatja és támogathatja a családi stratégia megvalósítását? Hogyan kapcsolható össze a családi vállalkozásokban zajló professzionalizációval, elsősorban az utódok képzése kapcsán? Azonosíthatók-e a családi vállalkozások életciklusaihoz (családi, vállalati, iparági - növekedési vonatkozásban) kötődően az azon szakaszhoz kapcsolódó sajátos családi és gazdasági célokból következő kontrolling fókuszterületek, témakörök, tudáskontrolling feladatok? Milyen tipikus vezetői dilemmák, problémák, kérdések hívják életre a kontrolling rendszer/funkció iránti igényt a családi vállalkozások életében? 2018 2018. július Németh Krisztina
Családivállalat-kormányzás és utódlás - Családi Vállalkozás Kutatási Program A témák nemzetközi szakirodalmának áttekintése, a magyar családi vállalkozásokban megfigyelhető utódlási kihívások azonosítása, továbbá a családiválallat-kormányzás megjelenésének vizsgálata a kkv szektor cégei körében. A kutatási program vezetője Dr. Radácsi László. 2017 2019 Radácsi László
Digital and online marketing and consumers of Korean culture in Europe The main goal of the project is 1. to understand the main strategies of Korean companies and public organizations – companies and organizations related to Hallyu –, especially in the strategic field of digital and online marketing and e-commerce, and 2. to examine the consumer behaviour of Korean culture fans, focusing on the usage of the digital and online technology, and understand how the consumers react to the strategies of Korean companies targeting this market. 2024 2025 Gajzágó Éva Judit
Fiatalok vásárlási szokásai A kutatás azt vizsgálja, hogy jelenlegi gazdsági helyzetben miképpen alakulnak a Z generáció vásárálási szokásai. Milyen kormányzati intézkedések vannak, és erről mit tudnak a hallgatók? Illetve ezeknek a döntéseknek és eszközöknek milyen hatásuk van a fiatalok vásárlási szokásaira. 2023 2025 Czeglédi Csilla
FIKP Fenntarthatósági alprojekt A kutatás választ kíván adni a következő kérdésekre: Hogyan értelmezhető a fenntarthatóság a kkv-szektorban? Miként lehet alkalmazni az ökológiai lábnyomszámítás módszertanát a kkv-knál? Hogyan fejleszthető a kkv-k fenntarthatósági teljesítménye? 2019 2019. március 31. Radácsi László
FIKP Hallgatói vállalkozások Magyarországon alprojekt A kutatás célja egyfelől olyan hazai és nemzetközi jó (és rossz) gyakorlatok bemutatása, ahol sikeresen és hatékonyan valósul meg a hallgatói vállalkozások fejlesztése és támogatása, kitérve a hallgatók vállalkozói hajlandóságának vizsgálatára, annak növekedését segítő lehetőségekre, az induló vállalkozások tipikus nehézségeinek beazonosítására és azok kezelési módjaira. Célja másfelől egy olyan ajánlás készítése, amely a gyakorlati tapasztalatokra és empirikus felmérésekre alapozva ajánlást tesz a vállalkozói hajlandóság egyetemi eszközökkel történő növelésére és támogatására. 2019 2019. április 30. Zsigmond Száva
FIKP Hazai kkv kutatások szintetizálása alprojekt A kutatás elsődleges célja a hazai kkv kutatási hálózat feltérképezése egy szisztematikus adatbányászaton keresztül, majd ebből egy dinamikus, bővíthető adatbázis elkészítése, mely kitér a résztvevő kutatókra, a kkv kutatás jellegére és az érintett témakörökre, a kutatás impaktjára és a résztvevők közötti esetleges együttműködésre. Ezen adatbázist felhasználva így lehetőség lesz egy online infografikus kutatási térkép (tudástérkép) előállítására, mely dinamikus, kereshető és nyíltan hozzáférhető. 2019 2019. április 30. Kása Richárd
FIKP HR sajátosságok a KKV szektorban alprojekt A kutatócsoport célja a magyar kis- és középvállalati szektor HRM gyakorlatának – döntően kvalitatív – módszerekkel történő, fókuszált vizsgálata. A tervezett résztémák, fókuszok: Munkaerőhiány és skill-shortage és az erre adott vállalkozói válaszok Participáció, részvétel, bevonó vezetés formái és ellentmondásai (hatalmi viszonyok) Tudás, képzés, fejlődés, tanulás egyéni és szervezeti szinten (pl. low learning culture) Meaningful work - job quality  (kapcsolata a pariticpációval, tanulással és a Hr rendszerekkel) Responsible employees – felelős munkaadó (és ezek kapcsolata az összes többi témával) 2019 2019. április 30. Csillag Sára
FIKP Kkv szektor innovációs kapacitása, támogató keretrendszer értékelése alprojekt A kutatás célja a kisvállalati innovációs folyamatok és stratégiák meghatározása, meglévők felkutatása, valamint a hazai és nemzetközi innovációs kutatási témák elemzése, trendek azonosítása. Kutatási kérdések: Hogyan definiálható az innováció olyan módon, hogy az kkv környezetben is értelmezhető és mérhető legyen? Hogyan értelmezhetők az innovációs folyamatok és stratégiák kisvállalati környezetben? Hogyan mérhető kkv-k körében az innovációs képesség, teljesítmény?  2019 2019. április 30. Kása Richárd
FIKP Kkv-k emberi erőforrás menedzsmentje 2019 2020 Csizmadia Péter
FIKP Kkv-k pénzügyi teljesítménye 2019 2020 Losoncz Miklós
FIKP Korrupció észlelés a kkv-szektorban 2019 2020 Szegedi Krisztina
FIKP A kis- és középvállalatok nemzetköziesedése alprojekt A kutatás célja a magyar kis- és középvállalatok nemzetköziesedési folyamatának, formáinak és a nemzetköziesedés követelményeinek bemutatása és elemzése. Cél továbbá ezek alapján gazdaság- és szakpolitikai következtetések levonása és ajánlások készítése a magyar kormány számára. A kutatási kérdések: Milyen kulcstényezők és változók alakítják a kis- és középvállalatok nemzetköziesedését Magyarországon? Melyek a folyamatot elősegítő és gátló faktorok és körülmények? Mik a kis- és középvállalatok nemzetköziesedésének útjai és formái Magyarországon? Mennyire támogatja a fennálló intézményrendszer és a gazdaságpolitika a magyar kis- és középvállalati szféra külső piacra lépését, illetve külső piaci terjeszkedését? Mekkora a multinacionális vállalatcsoportok szerepe a külkereskedelemben, és ebben milyen szerep jut a KKV szegmensnek? Mi a megosztott szolgáltató központok (shared service centre – SSC), mint potenciális piaci rés szerepe, a hazai KKV-k számára a világpiacra való kilépésben? Mi a magyar KKV-k elhelyezkedése a globális értékláncokban? 2019 2019. április 30. Losoncz Miklós
Fogyatékossággal élő vállalkozók Kiválósági Kutatás A témában mindeddig első hazai empirikus kutatásunk célja az első évben az volt, hogy feltáró jelleggel megvizsgáljuk és elemezzük a fogyatékossággal élő vállalkozók motivációit, valamint feltérképezzük az előttük álló kihívásokat, akadályokat. A szakirodalom és a jelenlegi ökoszisztéma vázlatos áttekintése után a vállalkozói interjúkra épülő kutatás dokumentumelemzéssel és szakértői interjúkkal kiegészülve ad képet a vállalkozási szféra ezen szegmenséről, és fogalmaz meg javaslatokat egyrészt az inkluzív vállalkozásfejlesztések terén, másrészt a további kutatások számára. A kutatás második évében részletesebben feltártuk az ökoszisztéma szereplőit, sajátosságait, valamint további interjúkat készítettünk, amelyek már árnyaltabb képet adnak a fogyatékossággal élő vállalkozók identitásával kapcsolatos témákról, illetve szabadság-felfogásáról. Elméleti keretünket az épségizmus, valamint a pozitív és negatív szabadság adják. 2019 2019. április 30. Csillag Sára
Freelancerek Magyarországon A Budapest LAB 2019-ben kezdte meg a hazai szabadúszók (freelancerek) vizsgálatát. A téma hazai hiányzó feldolgozottsága miatt feltáró jellegű kutatást indítottunk. A részletes hazai és nemzetközi szakirodalmi, valamint jogszabályi áttekintés után a különböző önfoglalkoztatási módozatok, azon belül is a szabadúszók jellemzőit definiáltuk, majd kérdőíves és interjús módszerrel vizsgáltuk a magyarországi szabadúszók helyzetét és tevékenységét. A kutatás további irányainak tervezése zajlik. A tudományos publikáció mellett az eredményeket nyilvánosan elérhető kiadványban tettük közzé, azokról széles körben beszámolt a média is. Emellett a magyar freelancer közösség több eseményén bemutattuk azokat. 2019 2021 Timár Gigi
Global Entrepreneurship Monitor A világ legnagyobb vállalkozáskutatása, amelynek magyar partnere 2020 óta a BGE. A kutatás központja az egyetemen belül a Budapest LAB-ben van. A GEM adatfelvétele több mint 70 országban zajlik 1999 óta minden évben, és eredményeként rengeteget megtudhatunk az emberek vállalkozási hajlandóságáról, motivációiról, attitűdjéről, a még csak fejben létező és a már működő cégek és azok alapítóinak magatartásáról, az üzleti lehetőségek és a vállalkozói karrier észleléséről, vagy éppen a fiatal generációk vállalkozási motivációiról. A kutatás egy reprezentatív, kérdőíves lakossági adatfelvételt (Adult Population Survey) és egy szakértői interjús adatfelvételt (Nationa Expert Survey) tartalmaz 2021 folyamatban Csákné Filep Judit
GLOBE2020 164 országra kiterjedő össezhasonléító nemzeti kultúra és leadership kutatás 2020 Bakacsi Gyula
HRM, Social Entrpenurship Human Capital for Blended Value Creation: A study of Managerial recruitment and retention strategies 2024 2025 Harsha Kummitha
INSIST – Inter-generational Succession in the Family Business – Cross Country Comparison Az európai családi vállalkozások egyharmadában a közeljövőben generációváltásra kerül sor. A  projekt keretében a három ország e témával foglalkozó szakirodalmának feldolgozása mellett tíz vállalati esettanulmány segítségével igyekeztünk szisztematikusan bemutatni a családi vállalkozások utódlását befolyásoló (pozitív és negatív) tényezőket, valamint azokat az összetett társadalmi, szervezeti, pénzügyi-jogi feltételeket és mechanizmusokat, amelyek meghatározzák a generációváltás kimenetelét.  2014 2016.12.31. Heidrich Balázs
KKV-k fenntarthatósága, ökológia lábnyoma, társadalmi felelősségvállalása A kutatás választ kíván adni a következő kérdésekre: Hogyan értelmezhető a fenntarthatóság a kkv-szektorban? Miként lehet alkalmazni az ökológiai lábnyomszámítás módszertanát a kkv-knál? Hogyan fejleszthető a kkv-k fenntarthatósági teljesítménye? 2018 2020 Radácsi László
Magyarországi startup ökoszisztéma A Budapest LAB a terület kiterjedt elméleti szakirodalmának feldolgozása mellett az elmúlt években vizsgálta a startupok túlélésére és növekedésére ható legfontosabb tényezőket, valamint foglalkozott a hazai vállalkozásfejlesztési ökoszisztéma rendszerének leképezésével is. Ezen előzmények után a Budapest LAB 2020-ban a hazai startup-szcéna szakértőivel készített interjúk alapján az ökoszisztéma meghatározó elemeinek fontosságát és aktuális állapotát vizsgálta meg, hogy segítse e komplex rendszer áttekinthetőségét, a kapcsolatok és hatások összefüggéseinek megértését. 2020 2021 Timár Gigi
Mérő Katalin egyéni kutatásai Kutatásai középpontjában a pénzügyi közvetítő rendszerek működése, banki kockázatok és kockázatkezelés, bankszabályozás áll. 2015. folyamatban Mérő Katalin
Női vezetők A kutatás célja a női vezetői jellemzők megismerése longitudinális vizsgálatokkal. A kutatócsoport tagjai több, mint 15 éven keresztül vizsgálják a mai magyar női vezetők tulajdonságait. A felmérések első része a 2010 előttiek, majd a Covid előtt és utáni vizsgálatok következtek. Jelenleg folyamatban vannak a tudományos elemzések és cikkek írása. 2019 2025 Czeglédi Csilla
Perfekcionizmus A kutatás célja, hogy megismerni a perfekcionizmus jelenségét, kiváltó okait illetve, hogy milyen hatással van az egyén életére a jelenség. A vizsgálatnak több dimenziója van. A kutatás első fázisában a hallgatók szintjén elemzik a kérdést a kutatók. A második fázisában a munkavállalók lesznek a fókuszban, míg a harmadikban a vállalkozások vezetői. 2022 2026 Juhász Tímea
Sisa Krisztina egyéni kutatásai Kutatási területei: költségvetési kontrolling, önkormányzatok tervezése, költség és teljesítményszámítás, speciális céghelyzetek jogi és számviteli kérdései. 2015. folyamatban Sisa Krisztina
Startup alapítók siker értelmezése A BGE Budapest LAB 2019-ben kezdte meg a startupok hazai vizsgálatát. A feltáró jellegű kutatás eddigi eredményei alapján indokoltnak láttuk, hogy információkat szerezzünk arról, hogy a startup alapítók miként értelmezik a siker fogalmát. A kérdés összetettsége miatt első lépésként e kérdéskör feltáró kutatása, ennek részeként a sikerkritériumok/kategóriák azonosítása a cél. 2021 Timár Gigi
Startup vállalkozások többnyelvű, kontrasztív terminológiája A startup vállalkozásokhoz kapcsolódó kontrasztív terminológia feltérképezése és összehasonlítása online glosszáriumok alapján a következő nyelvekben: angol, olasz, spanyol, orosz és magyar. A kutatás első fázisában azt vizsgáljuk, hogy az angol mint domináns nyelv hogyan hat a célnyelvek terminológiájára. 2019 2022 Polcz Károly
Startupok túlélése és növekedése A startupok definiálásával kapcsolatos vizsgálódás, az ökoszisztéma szereplőinek azonosítása, valamint a startup vállalkozások túlélését és növekedését befolyásoló tényezők vizsgálata és hatásainak elemzése 2019 2020 Radácsi László
Sustainable Cooperation of HEIs and CCI companies (SCooCCI) A projekt célja kreatív és kulturális ipari (CC)) vállalkozások és a felsőoktatási intézmények kapcsolatának erősítése. A projekt keretében felmérés készül a CCI vállalkozások működésével, HR igényeivel kapcsolatban. 2022 folyamatban Gajzágó Éva Judit
Szervezeti innovációk a kkv-szektorban 2019 2020 Heidrich Balázs
Szervezeti magatartás A kutatások a szervezeti magatartás, ezen belül kiemelten a szervezeti kultúra és leadership (a GLOBE nemzetközi összehasonlító kultúra kutatási program magyarországi kutatásvezetője), valamint a kooperatív stratégiák és viselkedés témaköreire fókuszálnak. 2005. folyamatban Bakacsi Gyula
Vállalkozásoktatás az egyetemen A vállalkozásfejlesztési ökoszisztéma aktív résztvevőjeként, oktatási intézményként fejlesztési projektjeink (többek között az Európai Vállalkozásfejlesztési Díjat is elnyert Üzleti terv egy hét alatt kurzus) mellett 2021-ben megkezdtük a téma tudományos vizsgálatát is. A témához kapcsolódó szakirodalom feldolgozása – kiemelt figyelemmel a jó gyakorlatokra – mellett megkezdtük a stakeholderek véleményének feltérképezését és tervezzük a jó gyakorlatok mélyebb áttekintését, valamint a BGE-n zajló vállalkozásoktatási tevékenység esettanulmányként való feldolgozását. 2021 Timár Gigi
Vállalkozói inkubátorok és akcelerátorok a hazai startup ökoszisztémában Az inkubátorokól szóló szakirodalom feldolgozása és az inkubátorokkal kapcsolatos hazai intézkedések összegyűjtése mellett három, egymástól eltérő fókusszal és működésmóddal dolgozó, releváns hatásokat elérő inkubátor esettanulmány készült el. A kutatás folyatatásaként az esettanulmányok kiterjesztése, hatásvizsgálatokkal való bővítése, valamint a vonatkozó nemzetközi kutatások feldolgozása zajlik. 2020 Timár Gigi
Válságkezelés adatbányászati módszerek segítségével Mikroökonómiai szinten (tehát az egyes vállalkozások szintjén) lehetséges problematikus helyzetek kiszűrése hasonló (profilú és méretű) vállalatoktól érkező adatok alapján 2007. június 2015 Orosz Árpád
Vendéglátó vállalkozások ellenállási képességének vizsgálata A kutatás során arra keressük a választ, hogy mennyire érhet felkészülten egy vállalkozást egy válság; tanulnak-e a vállalkozások a járványhelyzet alatti nehézségeikből; felkészülnek-e jövőbeli krízisekre; és a fenntarthatóság integráns részét képezi-e az újjáépülésnek? 2021.09. 2023.12. Debreceni János
Vezetés lean környezetben A kutatás célja annak feltárása, hogy a lean termelő vállalatok vezetőinek attitűdjei hogyan hatnak a teljesítményre. 2016. szeptember 2020 Kása Richárd
WIKI - Tömeges csoportmunka hatékonysága WIKI - Tömeges csoportmunka hatékonysága 2012.01.01 2015.12.31 Heidrich Balázs