A következő tudományterületnek megfelelő BGE kutatások:

Fenntarthatóság
Kutatás neve   Kutatási téma   Kezdete   Vége   Kutatásvezető  
A fenntartható élelmiszerfogyasztást megalapozó fogyasztói motívációk vizsgálata A kutatás a fenntartható fogyasztási modellek és lehetséges további irányok feltárása és rendszerezése mellett a Z generációra fókuszálva vizsgálja a fenntartható fogyasztási motivációkat. A kutatás egy nemzetközi kutatás megalapozásaként a fenntartható fogyasztás fejlődését támogató szabályozásokat és modelleket tárja fel. 2021 Kovács Ildikó
A Jövő turistája - a felelős turista Kutatási koncepciónk egy komplex, több lépcsős projekt. Célja, hogy megfogalmazzuk a felelős turizmus fő elveit, és kidolgozzuk a jövő turistáinak szemlélet-alakításának módszerét,  a felelősségről a turizmusban, a felelős turistaságról, az utazások során felkeresett természeti és társadalmi környezet megóvásáról. 2016.09.01 2017.03.31 Petykó Csilla
A kreatív és kulturális ipari szakpolitikák hatékonyságának vizsgálata Felmérni, hogy az egyes kulturális és kreatív ipari szektorok (pl. filmipar, zeneipar, esport) esetében mennyire hatékony a szakpolitika (a támogatások, egyébintézkedések). Milyen az egyes szektorok támogatásának fenntarthatósága? Összehasonlítani több ország CCI szakpolitikájának hatékonyságát. 2023.09. Gajzágó Éva Judit
A múzeumok szerepe és a turizmusban. Múzeumlátogatói élmény A kutatás egyik fókusza a múzeumok helyének vizsgálata a turizmus rendszerében (kínálati oldal; vonzerő, attrakció, termék, márkaképző és infrastrukturális elem, kreatív szektorral való együttműködés). A másik vizsgálati megközelítés a keresleti jellemzőkre irányul (látogatói összetétel - látogatókutatás -, tipológia, tértrialektikai felfogás, élmény, élménymegosztás). A primer kutatások kiemelt területét alkotják a magyarországi, azon belül a budapesti múzeumok. 2018 Schultz Éva
Adaptációs és mitigációs stratégiák A környezetterhelés különböző vonatkozásait elemezzük termékciklus elemzés és körforgásos gazdaság szemlélettel, érzékenységvizsgálattal. Alkalmazkodási és kibocsátás csökkentési stratégiákat elemzünk, fogalmazunk meg javaslatokat a turizmus és vendéglátás, kereskedelem területén, szem előtt tartva a jövőtudatos szemléletváltáshoz vezető edukációt, a jó gyakorlatok megosztását, megelőzést. 2011 Szabóné Erdélyi Éva
Az élelmiszerallergia előfordulása a hazai lakosság körében, életminőséget befolyásoló hatása A Budapesti Gazdasági Egyetem Fenntartható Vendéglátás Kutatócsoportja átfogó kutatást indít a vendéglátás ételallergiával és ételintoleranciával kapcsolatos kihívásaival összefüggésben. Az első fázisban fel kívánjuk mérni, hogy a magyar lakosság milyen aránya rendelkezik diagnosztizált vagy vélt élelmiszerallergiával, vagy -intoleranciával, ez milyen mértékben gyakorol hatást az életminőségükre és ez hogyan befolyásolja a vásárlói magatartásukat, különös tekintettel az információkeresésre. A kutatásból választ kívánunk kapni a következő kérdésekre: 1. A lakosság milyen arányban érintett diagnosztizált vagy vélt élelmiszer-allergiában, -intoleranciában? 2. Milyen döntési, fogyasztási kockázatokkal néz szembe egy ételallergiás fogyasztó? 3. Mi okoz nehézséget az érintett fogyasztóknak az élelmiszerválasztásban az élelmiszerkereskedelem és a vendéglátás területén? 4. Mit változtat meg a hétköznapokban az élelmiszer-allergia, -intolerancia? 5. Milyen tudással rendelkeznek az érintettek a szükséges diétáról? 6. Mennyire vannak tisztában a fogyasztók az ő érdekeiket szolgáló, az élelmiszeripari és vendéglátó vállalkozások számára előírt kötelezettségekkel? 2022 2024 Lugasi Andrea
Az élelmiszerpazarlás vizsgálata a szállodák és éttermek működésében Az F&B-folyamatban mely tevékenységek során keletkezik a legtöbb kidobandó élelmiszer (nyersanyag, feldolgozott és készétel), és milyen összetételű az? Milyen jó gyakorlatok léteznek ennek csökkentésére? Hogyan lehet a keletkezett élelmiszerfelesleget fenntarthatóan kezelni? Milyen módszerekkel befolyásolható az F&B-munkatársak és a vendégek szemlélete, attitűdje, ismerete, a probléma iránti felelősségük növelhető-e? 2012 folyamatban Karakasné Morvay Klára
Az elmaradottság dimenziói Nógrádban és a Szécsényi Jártásban A kutatás célja Nógrád megye illetve a Szécsényi Járás elmaradottságának okai és következményei, és miként érzékeli ezt a terület lakossága. Hogyan viszonyul a fejlesztésekhez, ezek eredményeihez. Melyek a periférikus terület leszakadásának a társadalmi és gazdasági okai? 2018 Engelberth István
Az integrált beszámolási keretek eddigi tapasztalatai, nemzetközi és hazai makro- és mikrogazdasági keretfeltételei és az alkalmazás perspektívái A vállalati pénzügyi beszámolás folyamatos átalakulása tapasztalható, mivel érzékelhető, hogy pusztán a pénzügyi információs prezentálása nem elegendő ahhoz, hogy a vállalatról átfogó képet kapjon a beszámolót felhasználó. Nemzetközileg is releváns téma az integrált beszámoló összeállításának kérdése; hogyan integráljunk a pénzügyi és a nem pénzügyi információkat akár nagyvállalat, akár kkv szintjén. 2021 Madarasiné Szirmai Andrea
Az ökológiai termesztésből származó élelmiszerek ismertségének és fogyasztásának kérdőíves vizsgálata a magyar fogyasztók körében A kutatás célja, hogy felmérje a magyar fogyasztók biotermékekkel kapcsolatos fogyasztói szokásait, illetve annak változását. A kutatás során meghatározásra kerülnek a fejlődés jelenlegi üteme, az éritett célcsoport(ok), valamint a fogyasztók motivációi. 2022 2024 Lugasi Andrea
Biobor vásárlási és fogyasztási szokások vizsgálata Magyarországon Borfogyasztási, borvásárlási szokások felmérése a magyar lakosság körében, különös hangsúlyt fektetve a bioborokra. 2022.12.01. Lugasi Andrea
Budapest turizmusa Kutatásunk célja Budapest turizmusának átfogó vizsgálata. A kutatás során feltárjuk a főváros jelenlegi turisztikai jellemzőit mind a kereslet, mind a kínálat oldaláról, és kiemelten vizsgáljuk a gazdasági válság időszakához képest történt változásokat. 2022 Petykó Csilla
Családi vállalkozások kutatási program - Családi vállalkozások fenntarthatósága, felelősségvállalása, közösségi szerepvállalása Kutatási kérdések: Hogyan értelmezik a családi vállalkozások a felelős gazdálkodást? Milyen témák/ügyek merülnek fel a felelős gazdálkodással kapcsolatban? Milyen a tulajdonosi kör értékvilága, értékrendje és hogyan hat ez a vállalkozás működésére? Hogyan viszonyulnak ehhez a munkatársak? Hogyan jelenik meg ez az értékvilág a tulajdonos (család) hétköznapjaiban, a különböző szerepekben (vállalkozó, fogyasztó, munkaadó, családfő,….)? A felelősségvállalás belső (értékrend, utódlás) és külső (stakeholderek) mozgatórugói, motivációi. Hogyan látszik/értelmeződik az adott családi vállalkozás felelősségvállalása az érintetti csoportok eltérő perspektívájából? (360 fokos vizsgálat) A legjobbak/legtudatosabbak vizsgálata: miben mások? Milyen ügyeket támogatnak a családi vállalkozások? Ki(ke)t tekintenek példaképnek a tulajdonosok? Honnan, hogyan szerez információkat, tudást a tulajdonos a felelős gazdálkodás témakörében? 2017. augusztus Radácsi László
Egyedül nem megy? - Fogyatékossággal élő vendégek a turizmusban A kutatás arra irányul, hogy felmérje a fogyatékossággal élő vendégekhez kötődő kereslet jellemzőit a turizmusban, valamint hogy helyzetképet alakítson ki a hazai turisztikai kínálat szolgáltatóinak felkészültségéről 2019 Petykó Csilla
Felelős és fenntartható vállalat Fenntartható vállalatok fenntarthatósági vizsgálata 2020.02 Polák-Weldon Réka
Fenntartható fejlődés, szekunder és primer kutatások kutatóműhely Különböző (globális, regionális, esettanulmányi) szintű fenntarthatósági stratégiák elemzése 2004 Szabóné Erdélyi Éva
Fenntartható vendéglátás - Fenntarthatóság szemlélete a hazai vendéglátóiparban; Adaptációs és mitigációs stratégiák, környezetterhelés mérés) A környezetterhelés különböző vonatkozásait elemezzük termékciklus elemzés szemlélettel és érzékenységvizsgálattal. A mezőgazdasági termelés, alapanyagok előállítása és szállítása és az élelmiszeripar, élelmiszerek vendéglátásban történő feldolgozása, a keletkező élelmiszerhulladék kezelése, esetleges megelőzése, közvetlenül vagy közvetve, mind hatással vannak környezetünkre. Alkalmazkodási és kibocsátás csökkentési stratégiákat elemzünk, fogalmazunk meg javaslatokat a turizmus és vendéglátás területén, szem előtt a jövőtudatos szemléletváltáshoz vezető edukációt, a jó gyakorlatok megosztását, megelőzést. 2021 Szabóné Erdélyi Éva
Fenntartható vendéglátás (módszertani kutatások) Karbonlábnyom számításával különböző forgatókönyvek kidolgozása a fenntarthatóbb vendéglátásért 2018 Lovasné Avató Judit
Fenntarthatóság és versenyképesség mikro- és makroszinten A kutatócsoport tagjainak egyéni kutatási terveire alapuló kutatások mindegyike érinti a fenntarthatóság problematikáját, illetve mikro szinten vizsgálódnak. A nemzetgazdasági szintű elemzések is a vállalati szektor szerepére fókuszálnak. 2017.06.01 folyamatban Losoncz Miklós
FIKP Fenntarthatósági alprojekt A kutatás választ kíván adni a következő kérdésekre: Hogyan értelmezhető a fenntarthatóság a kkv-szektorban? Miként lehet alkalmazni az ökológiai lábnyomszámítás módszertanát a kkv-knál? Hogyan fejleszthető a kkv-k fenntarthatósági teljesítménye? 2018. április 1. 2019. március 31. Radácsi László
Integrált jelentés a felsőoktatási intézményekben A BGE-n 2018 és 2021 között folyó ERASMUS+ projektben, az ISSUE-ban az egyik output egy egyetemi IR megírásra vonatkozó útmutató volt, a résztvevő egyetemi partnerek el is készítették pilotként saját IR jelentésüket a 2019-es évre vonatkozóan. Az ezzel kapcsolatos eredmények, tapasztalatok egyfelől már alkalmasak nemzetközi cikkek közös publikálására, másfelől sok további kutatási irányt jelölnek ki. A kutatócsoport megalakításának célja az is, hogy a nemzetközi partnerekkel kialakított jó kapcsolat ne szűnjön meg, közösen tudjuk figyelni a felelős és fenntartható egyetemek témájában felmerülő lehetőségeket. 2021 Győri Zsuzsanna
KKV-k fenntarthatósága, ökológia lábnyoma, társadalmi felelősségvállalása A kutatás választ kíván adni a következő kérdésekre: Hogyan értelmezhető a fenntarthatóság a kkv-szektorban? Miként lehet alkalmazni az ökológiai lábnyomszámítás módszertanát a kkv-knál? Hogyan fejleszthető a kkv-k fenntarthatósági teljesítménye? 2018 2020 Radácsi László
Látogatókutatás A Budakeszi Vadaspark megközelíthetőségének fenntarthatósági vizsgálata. 2022 Thuma Orsolya
MTA-BGE Makrogazdasági fenntarthatósági munkacsoport A kutatás célja annak elemzése, hogy a globális és európai uniós kihívások és az azokra adott vagy adandó válaszok milyen hatást gyakorolnak a magyar makrogazdasági folyamatok fenntarthatóságára, milyen követelményeket támasztanak a magyar gazdaságpolitikával és részterületeivel szemben, és milyen következtetések fogalmazhatóak meg számára. A kutatás 2019 elejétől kitüntetett figyelmet fordít az EU 2020 utáni költségvetésére, ezzel összefüggésben a magyar forrásbevonási lehetőségekre és a magyar gazdaságpolitika mozgásterére. 2017.07.01. 2022.06.30. Losoncz Miklós
Nyugat-Nógrád térségének vizsgálata, elmaradottság és annak dimenzió tekintetében Hogyan hatottak az elmúlt évek európai uniós finanszírozású fejlesztései Nyugat-Nógrádban, a szécsényi és a balassagyarmati járásokban. A fókuszban az áll, hogy miként érzi és értékeli a helyi közösség a fejlesztéseket? 2017.09.15. 2018.09.15. Engelberth István
Ökológiai lábnyom kutatás A kutatás célja egy olyan eszköz megalkotása volt, amely a magyarországi kkv-k által gyűjtött adatok alapján megbízható becslést ad a vállalkozás ökológiai lábnyomára. Az ökológiai lábnyom a vállalkozás környezeti teljesítményének indikátora lehet. Az azonos módszertan lehetővé teszi egyes intézkedések hatásainak vizsgálatát, év/év összehasonlítást vagy épp iparági átlagok számítását. Az angol nyelvű felület létrehozása jó alapot nyújthat nemzetközi együttműködésekhez, összehasonlításokhoz. 2018 folyamatban Szennay Áron
Sági Judit egyéni kutatásai: banki finanszírozás, bankrendszerek átalakulása, tőkepiaci finanszírozás, ESG A pénzügyi piacokra begyűrűző sokkok tesztelik mind a hagyományos, mind az iszlám alapú bankrendszerek rezilienciáját, ellenállóképességét. A tőkepiacokon az ESG – environmental, social and governmental részvények és részvényindexek kockázatcsökkentő elemként jelennek meg a befektetők portfóliójában. 2015. folyamatban Sági Judit
Vállalati fenntarthatóság, különböző szempontú elemzések, jó gyakorlatok kutatóműhely Fenntarthatósági lépések, zöld gondolkodás szerepe, nehézségek és jó gyakorlatok 2008 Szabóné Erdélyi Éva