A következő tudományterületnek megfelelő BGE kutatások:

Üzleti felsőoktatás
Kutatás neve   Kutatási téma   Kezdete   Vége   Kutatásvezető  
Autonómia kutatócsoport és a CORALL projekt A jelenleg működő autonóm tanulás kutatócsoport előzménye az a BGE-s támogatást elnyert 2017-2018-as kutatási projekt volt (‘Autonóm tanulás támogatása a szaknyelvi és készségfejlesztő kurzusok keretében. Módszertani Kísérleti Műhely’). A projekt eredményei alapozták meg a BGE KVIK Gazdasági Szaknyelvek Tanszék kezdeményezésében létrejött nemzetközi együttműködésen alapuló Erasmus+ stratégiai partnerségi projektet (Coaching-oriented Online Resources for the Autonomous Learning of LSP 2019-2022), amelynek célja a hallgatók autonóm nyelvtanulásának fejlesztése és az ehhez kapcsolódó pedagógiai kultúraváltás elősegítése szaknyelvoktatási környezetben. A projekt eredményeként létrejött szellemi termékek (szaknyelvórán/szaknyelvvel kapcsolatos projektekben felhasználható autonóm tanulást támogató eszköztár és modulok, tanárképzési anyagok) online hozzáférhetőek. A 2022 végén záruló projekt fenntarthatóságához, az eszközök továbbfejlesztéséhez és szaknyelvoktatási kurzusokon való alkalmazásához kapcsolódóan további kutatásokat tervezünk, illetve módszertani megújulás és alternatív értékelés további témaköréit is beemeljük kutatásainkba. 2019 2023 Asztalos Réka
Soft skillek és csapatmunka fejlesztése Kutatásunk célja feltérképezni a hallgatók hozzáállását a soft skillek fejlesztéséhez és előzetes tapasztalataikat szaknyelvi kurzusokon és nemzetközi projektekben. 2023 2024 Asztalos Réka
Alternative Assessment Alternatív értékelés a felsőoktatásban: alternatív értékelési módszerek használata a BGE PSZK-n 2017. május folyamatban Bánhegyi Mátyás
Akadémiai integritás A kutatás célja az akadémiai integritással kapcsolatos attitűdök feltárása, valamint annak vizsgálata, hogy szervezeti kultúra részét képező tantermi kultúrába milyen formában lehetséges beépíteni a témával kapcsolatos támogató- érzékenyítő stratégiákat. A következő részkutatásokból született publikáció és/vagy konferenciaelőadás: az akadémiai integritást feltérképező hallgatói attitűdvizsgálat, a magyarországi gazdasági felsőoktatási intézmények etikai kódexeinek elemzése, az érzékenyítés formái: akadémiai integritás közvetett és közvetlen módon a tanórán 2019 folyamatban Benke Eszter
Validáció és tudásmenedzsment A kutatás célja, hogy folyamatosan nyomon kövesse a validáció fejlesztését Európában, gyűjtse a területen a jó gyakorlatokat, különösen tekintettel azokra, amelyek a vállalati tudásmenedzsment számára is mérvadóak. 2021 folyamatban Benkei-Kovács Balázs
Designing an assessment form for group presentations Csoportos prezentációk értékelési rendszerének kidolgozása 2015. szeptember 2020 Bereczky Klára
Teaching presentation skills in CLIL Prezentációs készségek tanítása tartalomalapú nyelvoktatás keretei között 2014. január folyamatban Bereczky Klára
Hallgatói csalással kapcsolatos percepciók vizsgálata A 2017-ben indult magyarországi vizsgálat interjúk elemzésén és modellezésén alapszik, és a hallgatói csalás jelenségével, okaival és következményeivel kapcsolatos véleményekre kíváncsi a két fő érintetti csoport – az oktatók és a hallgatók – körében. 2017.04.01. 2019 Chandler, Nick
Informatika módszertani és alkalmazott kutatások A problémafelvető készség ma már az alapkompetenciák közé tartozik, fejlesztése szerepet játszik az általános problémamegoldó képesség és egyéb kompetenciák kialakításában. A kutatócsoport a digitális kompetenciák fejlesztésére fekteti a hangsúlyt. 2013 folyamatban Czinege Monika
A gazdasági szleng ismertsége, elterjedettsége a fiatal szakember-utánpótlás körében A kutatás célja a napjainkban egyre jobban népszerűsödő gazdasági szleng ismeretének feltérképezése a szaknyelvet tanuló hallgatók körében. 2023 folyamatban Csányi Eszter
Frazeologizmusok a német gazdasági sajtóban, helyük a gazdasági szaknyelv elsajátításában A német gazdasági nyelvben előforduló szaknyelvi frazeologizmusok előfordulása, tipizálása, csoportosítása, a gazdasági német nyelv oktatásában betöltött szerepük 2016. szeptember 2017 Csányi Eszter
TRUST ME – Training for Unique Skills and Techniques for Mentoring Üzleti mentor készségek és kompetenciák kutatása, készségkártya és kompetencia keretrendszer összeállítása, mentor profilok meghatározása  2015.11.01 2018.02.28 Csillag Sára
Cultural Clashes in the Language Classroom Kulturális különbségek és kultúrsokk a nyelvórákon; módszertani ajánlások kidolgozása 2018. szeptember folyamatban Dósa Ildikó
21st Century Skills A 21. századi készségek fejlesztésének lehetőségei a nyelvi és készségfejlesztő órákon 2017. január folyamatban Dósa Ildikó
Implicit and explicit learning Implicit és explicit tanulás. Fajt Balázs egyéni kutatása 2018. december folyamatban Fajt Balázs
A stratégiai fejlesztés intergenerációs vonatkozásai A stratégiai foresight nem csak a lineáris időben való - a jövőre vonatkozó - kutatás, hanem az egy időben létező generációk közötti viszony vizsgálata is, különös tekintettel a tudásátadás, illetve oktatás-nevelés területére. 2016. április 2017. március Gáspár Tamás
Stratégiai foresight A stratégiai foresight elméleti és módszertani továbbfejlesztése. Alkalmazása a nevelés-oktatásban és a gazdaságelemzésben. 2010 folyamatban Gáspár Tamás
Felsőoktatás jövője - szövegelemző nagymintás nemzetközi összehasonlító kutatás A vizsgálat fókusza, hogy milyen társadalmi szerepet tulajdonítanak maguknak az üzleti iskolák és gazdasági képzőhelyek a jelenben, illetve milyen jövőképet közvetítenek kommunikációjukban. Mindezt nemzetközi összehasonlításban elemezzük, így a hazai helyzetkép mellett egy általános áttekintést is tudunk adni a vezető üzleti iskolákról. 2018 2023 Géring Zsuzsanna
Felsőoktatás jövője, társadalmi szerepvállalás - elméleti és egyéb elemzések, írások A felsőoktatás változásával, a kutatási és oktatási feladatok összehangolásával foglalkozó elemzések, képzési kínálatot vizsgáló kutatások. 2018 2023 Géring Zsuzsanna
Felsőoktatás-kutatás A kutatócsoport a felsőoktatás különböző aspektusait vizsgálja, 3 altémában: 1)felsőoktatási intézmények társadalmi szerepének és jövőképének vizsgálata szövegelemzéssel 2)hallgatói csalás vizsgálata: 3)hallgatói migráció elemzése 2017 2017. március Géring Zsuzsanna
Módszertani fejlesztések: szöveg- és diskurzuselemzési, valamint kép-elemző módszerek A felsőoktatáskutatásban a szövegelemési eljárások és a kép-elemzési módszerek használatának vizsgálata. Módszertani tapasztalatok megosztása. 2018 2023 Géring Zsuzsanna
Cselekvőképesség a felsőoktatásban: az egyénitől a globális szintig Kutatásunk célja, hogy feltárjuk a különböző felsőoktatási aktorok magukról kommunikált társadalmi szerepét és ezzel együtt a saját cselekvőképességükkel kapcsolatos percepcióikat. A kutatás során a felsőoktatási rendszer globális/makro és mezo/mikro szintjeit hasonlítjuk össze, ezzel reflektálva a struktúra és cselekvés kölcsönhatásaira. A globális és makro szint megismerése érdekében nemzetközi és magyar egyetemek küldetésnyilatkozatait elemezzük diskurzuselemzésen alapuló kevert szövegelemzési módszerekkel. Célunk, hogy feltárjuk, hogy az intézmények hogyan alkotják meg diszkurzívan a felsőoktatás társadalomban betöltött szerepét, és ez alapján a felsőoktatási intézmények saját kommunikált cselekvési terét. A mezo/mikro szint feltárásához rendszertérképezési és akciótanulás módszereket alkalmazunk. Az oktatók és hallgatók bevonásával tervezett fázisban szintén a felsőoktatás társadalmi szerepét és az egyes szereplők által magukhoz rendelt cselekvőképességét vizsgáljuk. 2022 2026 Géring Zsuzsanna
Felsőoktatás-módszertan és fejlesztés A kutatás célja, hogy feltárja azokat a kihívásokat, amelyekkel a gazdasági felsőoktatásban az oktatás módszereivel kapcsolatban az oktatók és hallgatók szembetalálják magukat. A problémák pontos számbavétele után olyan módszereket tervezünk kidolgozni, amelyek a feltárt problémák megoldására alkalmasak, széles körben terjeszthetőek lesznek, és hozzájárulnak a tömegoktatás eredményességéhez. Ezzel egyidejűleg összegezzük azokat az eszközöket, amelyekkel az ajánlott módszerek bevezetése hatásos lehet. 2017.01.01. 2019.06.30. Jármai Erzsébet
Perfekcionizmus A kutatás célja, hogy megismerni a perfekcionizmus jelenségét, kiváltó okait illetve, hogy milyen hatással van az egyén életére a jelenség. A vizsgálatnak több dimenziója van. A kutatás első fázisában a hallgatók szintjén elemzik a kérdést a kutatók. A második fázisában a munkavállalók lesznek a fókuszban, míg a harmadikban a vállalkozások vezetői. 2022 2026 Juhász Tímea
Tudásátadás a felsőoktatásban A kutatás a felsőoktatás szereplőinek tudástranszfer folyamatait vizsgálja és elemzi. Ez alapján, hallgató-hallgató, oktató-hallgató, oktató-oktató, egyetem-vállalat dimenziójában. Az első fázisban a hallgató és hallgató közötti ismeretátadás van a fókuszban. Miért és kinek adják át a tudásukat a tanulók, és mit várnak el ezért cserében? 2022 2026 Juhász Tímea
Hallgatói soft skillek a munkaerőpiacon A kutatás célja megismerni a gazdasági szakos hallgatók soft skilljeinek a jellemzőit nemzetközi viszonylatban. Jelenleg a következő országok vannak a kutatásban: Magyarország, Lengyelország, Kazahsztán, Románia, Portugália, Csehország, Szerbia. 2022 2025 Juhász Tímea
Az üzleti képzés jövője A kutatás egyrészt azt vizsgálja, hogy milyen társadalmi szerepet tulajdonítanak maguknak az üzleti iskolák és gazdasági képzőhelyek a jelenben, illetve milyen jövőképet közvetítenek kommunikációjukban - nemzetközi összehasonlító elemzés. Másrészt feltáró kutatással azonosítja általában a felsőoktatási szektort és intézményrendszert érintő legfontosabb kihívásokat, az ezzel kapcsolatos véleményeket, megoldási javaslatokat, az aktuális trendeket. 2018.09.01. 2022.08.31. Király Gábor
Felsőoktatás jövője - Horizon Scanning Feltáró kutatással azonosítani szeretnénk általában a felsőoktatási szektort és intézményrendszert érintő legfontosabb kihívásokat, az ezzel kapcsolatos véleményeket, megoldási javaslatokat, az aktuális trendeket, amelyek az akadémia diskurzusban erről megjelennek. 2018 2023 Király Gábor
Iskola a jövőben: a gazdasági felsőoktatás Magyarországon 2050-ben Üzleti képzésben érintett oktatók és hallgatók jövőképeinek vizsgálata a hazai felsőoktatásról. Fő befolyásoló tényezők azonosítása, ideális jövő-víziók kidolgozása és az ahhoz vezető lépések meghatározása. 2014.04.01. 2015.03.31 Király Gábor
Kvalitatív esettanulmányok Kvalitatív és kevert módszertanon alapuló adatgyűjtési és adatelemzési technikák fejlesztése és bemutatása, esettanulmányok készítése innovatív, újszerű módszerekkel. 2017.06.01 2018 Király Gábor
Módszertani fejlesztések: részvételi módszertan Különböző részvételi módszertanok alkalmazása a felsőoktatás-kutatásban. Előnyeik, hátrányaik vizsgálata. 2018 2023 Király Gábor
Modális passzív melléknevek az üzleti angol nyelvben A modális passzív melléknevek komplex szintaktikai-szemantikai elemzése az üzleti angol nyelvi kontextusban. A kutatás célja bővíteni a nyelvtanuló már meglévő angol üzleti szókincsét és megismertetni egy új jelenséggel, a modális passzív deverbális melléknevek képzési lehetőségével, azok megfelelő értelmezésével. 2017. szeptember 2018. június Kiss Katalin
Kooperatív tanulás Kooperatív tanulási módszerek alkalmazása angol üzleti kommunikáció csoportokban. Célja az élményalapú tanulás feltételeinek megteremtése a hallgatók aktivizálásával, ezáltal a hatékonyság és a motiváció növelése és a diák-tanár viszony megváltoztatása. 2018 2018. szeptember Kónyi Judit
Nemzetköziesítés a felsőoktatási együttműködési projekteken keresztül A kétszemélyes kutatócsoport eddigi eredményei a hallgatói munka formatív értékeléséhez kapcsolódtak. Jelenleg külföldi projektpartnerekkel közösen végzünk kutatásokat a módszertani innováció területén és az alábbi témákban tervezünk tanulmányokat megjelentetni: • nemzetköziesítés itthon: jó gyakorlatok kidolgozása és disszeminációja • blended és virtuális együttműködési projektek alkalmazásának módszerei a felsőoktatásban • nemzetközi csapatmunka és a csapatszerepek jelentősége a hatékony tanulási folyamatban 2020 2024 Kóris Rita
Alternatív módszertan (új technológia és új módszertan) hatása a motivációra, a tanulói önállóságra, a csoportdinamikára és az eredményességre a nyelvoktatásban A kutatás célja, hogy feltárja az innovatív nyelvoktatási módszertan hatását a motivációra, a tanulói önállóságra, a csoportdinamikára és az eredményességre, ill. annak lehetséges összefüggését a tanulási folyamat egyéb tényezőivel. A kutatás pedagógiai célja  az oktatás hatékonyságának növelése. 2015.április 2017. március Kovátsné Loch Ágnes
Autonóm tanulás támogatása a szaknyelvi és készségfejlesztő kurzusok keretében. Módszertani Kísérleti Műhely A kutatócsoport fő vizsgálati területei: Kooperatív tanulás, Telekollaboráció, Alternatív értékelési módszerek 2017.09.01 2019.02.28 Kovátsné Loch Ágnes
Gazdálkodás optimalizálása, döntéselőkészítés kutatóműhely A tanulási folyamat napjainkban megváltozott, az elméleti tudás elsajátítása gyakorlati alkalmazásokkal megerősíthető. Kutatócsoportunk célja az új lehetőségek integrálása az oktatásba, és a tehetséggondozás különböző formáin keresztül hallgatóink versenyképességének erősítése, a munkaerőpiacra való felkészítés. Ezeknek a módszereknek, versenyeknek a hatását elemezzük, tanuló csoportok kiemelt gondozásának lehetőségeit dolgozzuk ki. az egyéni fejlődési pályák kialakításának céljából. 2015 folyamatban Lőrincz Sándor
Írott beszéltnyelviség a feliratozásban A kutatás a vonatkozó névmások használatát vizsgálja összehasonlítható eredeti magyar nyelvű és magyarra fordított korpuszon. Jelen cikk célja egy jelenleg is formálódó nyelvváltozat, az írott beszéltnyelviség vagy digilekt fordítástudományi megközelítésű bemutatása. Ez a nyelvváltozat a sztenderd írott és a beszélt nyelvi változattól eltér oly módon, hogy mindkettő jellegzetességeit hordozza. A kutatás célja az önkéntes TED fordítók online felirataiban megjelenő nyelvhasználat összehasonlítása az eredeti magyar nyelvű TED előadások nyelvhasználatával, valamint a sztenderd nyelvhasználattal.A vizsgálat feltárta a beszélt nyelvi elemek megjelenését az írott szövegben, mely a nyelvhasználati norma szövegtípusfüggő alkalmazására hívta fel a figyelmet. A kutatás eredménye felhasználta a BGE-n folyó szakfordító képzésben, valamint színesítheti az Üzleti retorikai tréning képzési programját. 2018. január 2018. november Malaczkov Szilvia
A GKZ képzéseit leíró magyar-angol terminológia kutatása A kutatás célja az egységes terminológia létrehozása. Hallgatóink és oktatóink angol szaknyelvi kompetenciájának fejlesztése abból a célból, hogy képesek legyenek szakmai hátterüket (a hallgatók tanulmányaikat, az oktatók pedig a munkahelyüket) a helyes szakszóhasználattal bemutatni. 2015 2016. szeptember Mészáros Ágnes
Kétnyelvű (magyar-angol) gazdasági fogalomtár (kb. 500 terminus) A kutatás célja a hallgatók és oktatók szaknyelvi kompetenciájának a fejlesztése. A bankszakmai ismeretek, az adótani alapok és a vállalkozások pénzügyi alapjainak témaköréből az alapvetően fontos magyar nyelvű gazdasági terminusok angol nyelvű megfelelőinek megtalálása és közzététele. 2015 2019 Mészáros Ágnes
Gazdasági szakkifejezések nyelvtörténeti kutatása, szótörténeti adatok A kutatás célja a gazdasági terminusok szótörténeti adatainak (vélhető keletkezési idő, forrásmegjelölés, társadalmi érvényesség) közzététele hiánypótlás céljából. Indokolja ezt, hogy a szakszókincs gazdagodása vagy bizonyos területeken való elavulása arra ösztönzi a szaknyelvet oktató kollégákat, hogy a szakma változásával tisztában legyenek, szaknyelvi és terminológiai ismereteiket folyamatosan frissítsék. A legtöbb esetben ezt az ismeretbővítést a szakszótárak nem segítik, mivel nem képesek a szakszókincs változásának ütemével lépést tartani. 2015 2017. május Mészáros Ágnes
Canada in the English Classroom Kanadai kultúra és egyéb vetületek osztálytermi tanítása: Kanadai kutúra tanítása 2010. január folyamatban Nagy Judit
Korean Learners of English as a Foreign Language Koreai hallgatók angol mint idegen nyelv elsajátítása 2015. január folyamatban Nagy Judit
Passzív szerkezetek a Balti-tenger körüli nyelvekben A passzív szerkezetek alaktani és mondattani sajátosságai a Balti-tenger körüli területen beszélt nyelvekben és dialektusokban, különös tekintettel az észak-orosz dialektusra 2003. június folyamatban Orosz Árpád
A befektetői pitch az üzleti nyelvórán A kutatás a következő két kérdésre keresi a választ. (1) Milyen jellemző mozzanatokból és lépésekből áll a befektetői pitch retorikai szerkezete? (2) Milyen módszerrel lehet oktatni a pitch műfaját az üzleti nyelvórán? A kutatás célja, hogy mintaelemzések segítségével feltárja a befektetői pitch jellemző retorikai szerkezetét és regiszterét, valamint egy olyan módszertani megközelítést mutasson be, amelynek segítségével a pitch műfaja oktathatóvá válik az üzleti nyelvórán. 2018. 2018. Polcz Károly
Teaching English as a Lingua Franca in business schools  Az angol mint közvetítő nyelv tanítása a felsőoktatásban folyó üzleti képzésekben 2018. március folyamatban Sándor Eszter
A japán nyelvkönyv DEKIRU és az interkulturális kommunikációs készség fejlesztése a magyar középiskolákban Az interkulturális kommunikációs készség fejlesztése a magyar középiskolákban. A saját fejlesztésű DEKIRU japán nyelvkönyv interkulturális kompetencia fejlesztését célul kitűzött tankönyv. Kutatási célja, hogy felmérje a kitűzött cél megvalósulását középiskolai viszonyok között. A többi japán nyelvet oktató európai országban még nem használnak ilyen tankönyvet. Ezért a kutatás eredményére várnak az európai japán nyelv oktatók. 2017. december 2018. október Sato Noriko
MERJ INNOVATÍVAN – TEHETSÉG ORIENTÁLÓ Klub (MITO Klub) hallgatói kutatócsoport A hallgatók tudományos tevékenységének ösztönzése, ennek operatív megvalósítása. A hallgatói kutatócsoport a karok szakmai témáihoz kapcsolódóan, alkalmazott kutatásokban tevékenykedik, elsősorban fenntarthatóság témakörben. Minta-kutatáson keresztül megismerhetik az újonnan bekapcsolódó hallgatók a folyamatot. Ezt tréningek, meghívott előadók, módszertani kiegészítő ismeretek színesítik, hogy ne csak a részfeladatokon keresztül, de saját témájukban is elmélyülhessenek benne. Cél a témaválasztástól a megvalósításon át a publikációig lépések megismerése, angol és magyar nyelven. Kutatómunkában tapasztalt és kezdő érdeklődő hallgatók is részt vesznek. A csoport tudományos tevékenységének támogatásában nagy hangsúlyt kap a szemléletváltás mellett a módszertan erősítése. 2021. január 2021. június Szabóné Erdélyi Éva
Szijártó Boglárka egyéni kutatásai Kutatásait a speciális intézmények számvitele, a számvitel oktatás módszertani kérdései témakörökben folytatja. 2015 folyamatban Szijártó Boglárka
Cooperative Learning Kooperatív tanulás alkalmazása az üzleti angol órán 2016. szeptember 2017. június Szirtesné Kiss Ágota
Projektalapú oktatás bevezetése a német üzleti nyelvben A projektalapú oktatás bevezetése a német üzleti idegen nyelv oktatásában. Az új módszertan bevezetésével párhuzamosan, egy a projektoktatáshoz illeszkedő új tananyag elkészítésre is sor került. A kutatás során saját fejlesztésű kérdőívekkel kvantitatív és kvalitatív módon vizsgáljuk a hallgatók motivációját, problémamegoldó képességük fejlődését, valamint a tanári motivációt. 2017. június 2019. február Török Judit
XXI. századi munkavállalói kompetenciák vizsgálata Kutatásunk fókuszában olyan XXI. századi munkavállalói kompetenciák állnak, mint az együttműködési készség és hajlandóság, illetve az önreflexiós készség. Kevert módszerrel (mixed research) vizsgáljuk a hallgatók együttműködési készségét és hajlandóságát, illetve önreflexiós készségét: kvalitatív és kvantitatív módszerekkel (kérdőívek, résztvevő megfigyelés és fókuszcsoportos interjú módszerével) térképezzük fel a hallgatók reflexiós, önreflexiós és együttműködési készségét és hajlandóságát. 2021. január 2021. december Török Judit
Esettanulmányok a felsőoktatásban 2023 2023 Török Judit
Gender diversity in key account management A nemi egyenlőtlenség okainak felkutatása a key account management területen 2023 folyamatban Török Judit
Projektalapú oktatás A kutatás célja a projektalapú nyelvoktatás hatása a problémamegoldásra és a motivációra. 2023 folyamatban Török Judit
Facebook és alkalmazásai a nyelvórán Akciókutatás, amely a digitális nemzedék nyelvtanulási motivációjának fokozására kidolgozott, féléves projekt hatását vizsgálja. 2016. január 2016. november Válóczi Marianna
Üzleti szaknyelvet tanuló egyetemisták önmotivációs nyelvtanulási stratégiái Empirikus kutatás 101 BGE hallgató bevonásával. Célja, hogy felmérje az üzleti szaknyelvet tanuló hallgatók által alkalmazott önmotivációs stratégiákat és azok eredményességének nyelvtanulói megítélését. 2015. január 2015. november Válóczi Marianna
Felzárkóztatás, szorongás, motiváció a matematika tantárgyakban kutatóműhely Együttműködés "A lemorzsolódás csökkentése és a tanulók felzárkóztatása az elkötelezettség, a logikus gondolkodás és a hosszú távú ismeretek fejlesztésével" MTA kutatócsoporttal, a hallgatók matematikai szorongásának és attitűdjének változásáról, a támogató számonkérési módszerek hatásáról. 2015 folyamatban Várady Ferenc
Felelős és jövőtudatos oktatás a gazdasági képzésekben kutatóműhely Több évtizedes kutatás komplex adatbázis alapján; a bemenet vizsgálata, helyzetértékelés, különböző fejlesztő oktatásmódszertan alkalmazásának hatásvizsgálata a munkaerőpiacra való felkészítés során. 2001 2023 Végh Ágnes
Az orosz nyelv oktatásának módszertana Az orosz nyelv oktatása napjainkban, amikor dominánsan a nulláról kezdik tanulnia nyelvet a hallgatók. A cirillbetűs írás oktatása a Covid idején érvényben lévő online oktatás időszakában. 2020 2024 Viczai Péter Tamás
Kutatásra fel, oktatói-hallgatói tudományos közösség A kutatócsoport célja, a karon zajló hallgatói, tudományos kutatói tevékenység támogatása, előmozdítása és elemzése. A tudományos közösség arra fókuszál, hogy megtalálja azokat a módszereket, amelyekkel a hallgatói tudományos aktivitást fokozza és a tudományos oktatói-hallgatói közösség kialakítását elősegítse. A tudományos közösség azt is feladatának tekinti, hogy a hallgatói tudományos tevékenységet elemezze és az eredményeket publikálja. 2022. folyamatban Zarándné Vámosi Kornélia
Érzelmi intelligencia fejlesztése a tárgyalástechnika órán A hallgatók EQ-jának fejlesztése coaching eszközökkel. Hogyan tudnak kapcsolatot építeni, fenntartani minél hatékonyabban? 2014 2015 Zsubrinszky Zsuzsanna
Közös és eltérő vonások a kultúrákban Fordítónak, tolmácsoknak interkulturális ismeretek tananyag-fejlesztéshez. 2014 2015 Zsubrinszky Zsuzsanna