A következő tudományterületnek megfelelő BGE kutatások:

Nyelvtudomány
Kutatás neve   Kutatási téma   Kezdete   Vége   Kutatásvezető  
Üzleti szaknyelvet tanuló egyetemisták önmotivációs nyelvtanulási stratégiái Empirikus kutatás 101 BGE hallgató bevonásával. Célja, hogy felmérje az üzleti szaknyelvet tanuló hallgatók által alkalmazott önmotivációs stratégiákat és azok eredményességének nyelvtanulói megítélését. 2015. január 2015. november Válóczi Marianna
Translation of Political Newspieces Politikai szövegek sajtó- és médiafordításban 2018. szeptember folyamatban Bánhegyi Mátyás
The Border Zone Paradigm: Russia and Hungary, Borderland and Crossroads in Cultures between East and West. Határjelenségek. Oroszország és Magyarország kelet és nyugat vonzásában, határok és keresztutak) Az orosz és magyar kutatókból álló nemzetközi kutatócsoport projektjének célkitűzése, hogy összehasonlító elemzésekkel feltárja a folytonos kelet-nyugat párbeszéd legfontosabb és legjellemzőbb formáit, megvizsgálja ezt a kapcsolatot a legkülönbözőbb kulturális határhelyzetekben, valamint a kultúra alkotta hibrid szövegekben, azaz olyan irodalmi művekben, képzőművészeti alkotásokban és filmekben, amelyekben a határhelyzeti lét és a hibrid formák az identitás problémájáig hatnak és hatolnak. A kutatás kiterjed a nemzetközi kulturális identitás kérdéskörébe tartozó irodalmi kultuszok, illetve a névadással összefüggő identitás témájára is. 2018.09.01. 2020.09.01. Natalja Zlidnyeva
Teaching presentation skills in CLIL Prezentációs készségek tanítása tartalomalapú nyelvoktatás keretei között 2014. január folyamatban Bereczky Klára
Teaching English as a Lingua Franca in business schools  Az angol mint közvetítő nyelv tanítása a felsőoktatásban folyó üzleti képzésekben 2018. március folyamatban Sándor Eszter
Startup vállalkozások többnyelvű, kontrasztív terminológiája A startup vállalkozásokhoz kapcsolódó kontrasztív terminológia feltérképezése és összehasonlítása online glosszáriumok alapján a következő nyelvekben: angol, olasz, spanyol, orosz és magyar. A kutatás első fázisában azt vizsgáljuk, hogy az angol mint domináns nyelv hogyan hat a célnyelvek terminológiájára. 2019 2022 Polcz Károly
Projektalapú oktatás bevezetése a német üzleti nyelvben A projektalapú oktatás bevezetése a német üzleti idegen nyelv oktatásában. Az új módszertan bevezetésével párhuzamosan, egy a projektoktatáshoz illeszkedő új tananyag elkészítésre is sor került. A kutatás során saját fejlesztésű kérdőívekkel kvantitatív és kvalitatív módon vizsgáljuk a hallgatók motivációját, problémamegoldó képességük fejlődését, valamint a tanári motivációt. 2017. június 2019. február Török Judit
Passzív szerkezetek a Balti-tenger körüli nyelvekben A passzív szerkezetek alaktani és mondattani sajátosságai a Balti-tenger körüli területen beszélt nyelvekben és dialektusokban, különös tekintettel az észak-orosz dialektusra 2003. június folyamatban Orosz Árpád
Nyelvi kifejezőeszközök a diplomácia szaknyelvben - Diplomáciai kult-túra A diplomácia szaknyelv leírása diplomatákkal készült interjúk alapján. 2015 2016 Zsubrinszky Zsuzsanna
Modális passzív melléknevek az üzleti angol nyelvben A modális passzív melléknevek komplex szintaktikai-szemantikai elemzése az üzleti angol nyelvi kontextusban. A kutatás célja bővíteni a nyelvtanuló már meglévő angol üzleti szókincsét és megismertetni egy új jelenséggel, a modális passzív deverbális melléknevek képzési lehetőségével, azok megfelelő értelmezésével. 2017. szeptember 2018. június Kiss Katalin
Lektorálási hurok A kutatás a fordítás minőségi javításáért felelős lektori beavatkozásokat vizsgálja. Célja, hogy feltárja a fordítás és azon belül is a feliratozás folyamatában a fordító és a lektor szerepét a fordított szöveg minőségének biztosításában. 2018. június 2019. június Malaczkov Szilvia
Korean Learners of English as a Foreign Language Koreai hallgatók angol mint idegen nyelv elsajátítása 2015. január folyamatban Nagy Judit
Kooperatív tanulás Kooperatív tanulási módszerek alkalmazása angol üzleti kommunikáció csoportokban. Célja az élményalapú tanulás feltételeinek megteremtése a hallgatók aktivizálásával, ezáltal a hatékonyság és a motiváció növelése és a diák-tanár viszony megváltoztatása. 2017. szeptember 2018. szeptember Kónyi Judit
Kollokációk az olasz nyelvben Az olasz nyelven megjelent kollokáció-elméleti művek, valamint az elmúlt évtizedben megjelent öt olasz egynyelvű szókombinációs szótár összehasonlító elemzése. A kutatás célja az olasz nyelvet érintő elméleti kutatások eredményeinek bemutatása, valamint a kollokációk lexikográfiai megjelenítésében rejlő lehetőségek értékelése. 2016. május 1. 2018. június 30. Fodorné Bene Kata
Kétnyelvű (magyar-angol) gazdasági fogalomtár (kb. 500 terminus) A kutatás célja a hallgatók és oktatók szaknyelvi kompetenciájának a fejlesztése. A bankszakmai ismeretek, az adótani alapok és a vállalkozások pénzügyi alapjainak témaköréből az alapvetően fontos magyar nyelvű gazdasági terminusok angol nyelvű megfelelőinek megtalálása és közzététele. 2015 2019 Mészáros Ágnes
Japán cégek Magyarországon: elvárt készségek, ismeretek és a felkínált lehetőségek. Szocio-kulturális háttér. A japános hallgatók japán cégeknél való elhelyezkedése és a munkahelyi elvárások közötti összefüggés kutatása. 2018. április 2019. március Sato Noriko
Írott beszéltnyelviség a feliratozásban A kutatás a vonatkozó névmások használatát vizsgálja összehasonlítható eredeti magyar nyelvű és magyarra fordított korpuszon. Jelen cikk célja egy jelenleg is formálódó nyelvváltozat, az írott beszéltnyelviség vagy digilekt fordítástudományi megközelítésű bemutatása. Ez a nyelvváltozat a sztenderd írott és a beszélt nyelvi változattól eltér oly módon, hogy mindkettő jellegzetességeit hordozza. A kutatás célja az önkéntes TED fordítók online felirataiban megjelenő nyelvhasználat összehasonlítása az eredeti magyar nyelvű TED előadások nyelvhasználatával, valamint a sztenderd nyelvhasználattal.A vizsgálat feltárta a beszélt nyelvi elemek megjelenését az írott szövegben, mely a nyelvhasználati norma szövegtípusfüggő alkalmazására hívta fel a figyelmet. A kutatás eredménye felhasználta a BGE-n folyó szakfordító képzésben, valamint színesítheti az Üzleti retorikai tréning képzési programját. 2017. január 2018. november Malaczkov Szilvia
Implicit and explicit learning Implicit és explicit tanulás. Fajt Balázs egyéni kutatása 2018. december folyamatban Fajt Balázs
Gazdasági szakkifejezések nyelvtörténeti kutatása, szótörténeti adatok A kutatás célja a gazdasági terminusok szótörténeti adatainak (vélhető keletkezési idő, forrásmegjelölés, társadalmi érvényesség) közzététele hiánypótlás céljából. Indokolja ezt, hogy a szakszókincs gazdagodása vagy bizonyos területeken való elavulása arra ösztönzi a szaknyelvet oktató kollégákat, hogy a szakma változásával tisztában legyenek, szaknyelvi és terminológiai ismereteiket folyamatosan frissítsék. A legtöbb esetben ezt az ismeretbővítést a szakszótárak nem segítik, mivel nem képesek a szakszókincs változásának ütemével lépést tartani. 2015 2017. május Mészáros Ágnes
Gazdasági szakkifejezések A kutatás során összeállításra került egy angol-magyar szótár, amely a képzések leírását tartalmazza. Elkészült egy angol gazdasági fogalomtár. Végül eredményes kutatás folyik a gazdasági kifejezések nyelvtörténeti, szótörténete területén. 2016. augusztus 2017. március Mészáros Ágnes
Frazeologizmusok a német gazdasági sajtóban, helyük a gazdasági szaknyelv elsajátításában A német gazdasági nyelvben előforduló szaknyelvi frazeologizmusok előfordulása, tipizálása, csoportosítása, a gazdasági német nyelv oktatásában betöltött szerepük 2016. szeptember folyamatban Csányi Eszter
Facebook és alkalmazásai a nyelvórán Akciókutatás, amely a digitális nemzedék nyelvtanulási motivációjának fokozására kidolgozott, féléves projekt hatását vizsgálja. 2016. január 2016. november Válóczi Marianna
Direktív és komisszív beszédaktusok az angol-magyar audiovizuális fordításban A kutatás célja, hogy feltérképezze a kultúraspecifikus direktív és komisszív beszédaktusok fordítását és meghatározza azokat az ütközési pontokat, amelyek problémát jelenthetnek az angol-magyar filmfordításban. 2017. folyamatban Polcz Károly
Designing an assessment form for group presentations Csoportos prezentációk értékelési rendszerének kidolgozása 2015. szeptember folyamatban Bereczky Klára
Cultural Clashes in the Language Classroom Kulturális különbségek és kultúrsokk a nyelvórákon; módszertani ajánlások kidolgozása 2018. szeptember folyamatban Dósa Ildikó
Cooperative Learning Kooperatív tanulás alkalmazása az üzleti angol órán 2016. szeptember 2017. június Szirtesné Kiss Ágota
Canada in the English Classroom Kanadai kultúra és egyéb vetületek osztálytermi tanítása: Kanadai kutúra tanítása 2010. január folyamatban Nagy Judit
Az orosz nyelv Magyarországon - A múltból a jövőbe Az orosz nyelv magyarországi oktatásának és tudományos kutatásának történeti elemzése. Az orosz nyelvoktatás időrendbeli vizsgálata a kezdetektől napjainkig, beleértve annak evolúciós komponenseit és a történelmi, geopolitikai folyamatok hatását, az orosz nyelv iránti érdeklődés változását a Magyarország és Oroszország közötti kereskedelmi, gazdasági és kulturális kapcsolatok függvényében. 2017. május 2018. február Hamsovszki Szvetlana
Autonóm tanulás támogatása a szaknyelvi és készségfejlesztő kurzusok keretében. Módszertani Kísérleti Műhely A kutatócsoport fő vizsgálati területei: Kooperatív tanulás, Telekollaboráció, Alternatív értékelési módszerek 2017.09.01 2019.02.28 Kovátsné Loch Ágnes
Átváltási műveletek az audiovizuális fordításban A kutatás célja, hogy megvizsgálja az explicitációval és implicitációval járó átváltási műveleteket a TED Talks angol–magyar irányú feliratozásában. A kutatás hozzájárul az audiovizuális fordítás, és azon belül a feliratozás jellegzetességeinek megállapításához. A kutatás továbbá újabb eredményt szolgáltat a fordítási univerzálénak tekintett explicitáció (Blum-Kulka 1986, Baker 1993) alkalmazott nyelvészeti megközelítéséhez. Az eredmények felhasználhatók a BGE-n is folyó szakfordítóképzés oktatási folyamatában. 2017. június folyamatban Malaczkov Szilvia
Angol-magyar megfeleltetések az online marketing terminológiájában szakszótárak és internetes glosszáriumok alapján A kutatás célja annak vizsgálata, hogy a marketingszótárak és internetes glosszáriumok szerzői milyen megfeleltetési módokat és fordítási eljárásokat alkalmaznak az online marketing terminusainak megfeleltetése során angol-magyar nyelvpárban. A vizsgálat adatbázisát két angol-magyar marketingszótárból és nyolc internetes glosszáriumból gyűjtött összesen 906 terminus előfordulás alkotja. A vizsgálat eredményeiből arra következtethetünk, hogy a szótárkészítők jelentős arányban élnek a direkt és a részben direkt kölcsönzés lehetőségével, vagyis nem törekednek a célnyelvi terminusalkotásra. A kutatás eredményeiből releváns következtetések vonhatók le az on-line marketing angol nyelvű terminológiájának oktatásával kapcsolatban. 2016. 2017. Polcz Károly
A japán nyelvkönyv DEKIRU és az interkulturális kommunikációs készség fejlesztése a magyar középiskolákban Az interkulturális kommunikációs készség fejlesztése a magyar középiskolákban. A saját fejlesztésű DEKIRU japán nyelvkönyv interkulturális kompetencia fejlesztését célul kitűzött tankönyv. Kutatási célja, hogy felmérje a kitűzött cél megvalósulását középiskolai viszonyok között. A többi japán nyelvet oktató európai országban még nem használnak ilyen tankönyvet. Ezért a kutatás eredményére várnak az európai japán nyelv oktatók. 2017. december 2018. október Sato Noriko
A GKZ képzéseit leíró magyar-angol terminológia kutatása A kutatás célja az egységes terminológia létrehozása. Hallgatóink és oktatóink angol szaknyelvi kompetenciájának fejlesztése abból a célból, hogy képesek legyenek szakmai hátterüket (a hallgatók tanulmányaikat, az oktatók pedig a munkahelyüket) a helyes szakszóhasználattal bemutatni. 2015 2016. szeptember Mészáros Ágnes
A befektetői pitch az üzleti nyelvórán A kutatás a következő két kérdésre keresi a választ. (1) Milyen jellemző mozzanatokból és lépésekből áll a befektetői pitch retorikai szerkezete? (2) Milyen módszerrel lehet oktatni a pitch műfaját az üzleti nyelvórán? A kutatás célja, hogy mintaelemzések segítségével feltárja a befektetői pitch jellemző retorikai szerkezetét és regiszterét, valamint egy olyan módszertani megközelítést mutasson be, amelynek segítségével a pitch műfaja oktathatóvá válik az üzleti nyelvórán. 2017. 2018. Polcz Károly
21st Century Skills A 21. századi készségek fejlesztésének lehetőségei a nyelvi és készségfejlesztő órákon 2017. január folyamatban Dósa Ildikó